Autodesk License ManagementAutodesk Inventory Tool (Vietnamese)Downloads (Nội dung tải xuống)Autodesk Inventory Tool Export Example (Ví dụ về dữ liệu xuất từ Công cụ kiểm kê Autodesk)

Autodesk Inventory Tool Export Example (Ví dụ về dữ liệu xuất từ Công cụ kiểm kê Autodesk)

Đây là một ví dụ về dữ liệu xuất từ Công cụ kiểm kê Autodesk sẽ được yêu cầu để gửi cho Autodesk sau khi hoàn thành quá trình quét.  Để xem mô tả về các trường bắt buộc, vui lòng xem bài viết này.