AIT Run Scripts (Tập lệnh chạy của AIT)

Bạn có thể xem hướng dẫn đầy đủ để triển khai tập lệnh mạng AIT cho tập lệnh đăng nhập tại đây 

Bạn có thể xem thông tin chi tiết đầy đủ về tập lệnh USB tại đây 

Để chạy tập lệnh, hệ thống sẽ yêu cầu cung cấp tập lệnh dành cho người dùng phương pháp thư mục dùng chung theo cách thủ công

Bạn có thể xem thông tin chi tiết đầy đủ tại đây