Autodesk License ManagementAutodesk Inventory Tool (Vietnamese)Scan Methods (Phương thức quét)Deploying with Microsoft System Center (SCCM) (Triển khai thông qua Microsoft System Center (SCCM))

Deploying with Microsoft System Center (SCCM) (Triển khai thông qua Microsoft System Center (SCCM))

Nội dung dưới đây mô tả cách triển khai Autodesk Inventory Tool để thực hiện quét kiểm kê qua Microsoft System Center (SCCM).  Trong đó, bạn có thể tìm hiểu cách thiết lập cơ bản cho môi trường nhỏ. Đối với mạng lớn hơn ở nhiều địa điểm, bạn cần phải lập kế hoạch chi tiết hơn.

Trên máy chủ có thể truy cập từ trung tâm, hãy tạo một thư mục để lưu giữ AIT và một thư mục để lưu giữ dữ liệu đã thu thập. Ví dụ:

 • C:\AIT\AIT: Thư mục để lưu giữ các tệp ứng dụng AIT cho mục đích tạo gói
 • C:\AIT\AITData: Thư mục để lưu giữ tệp dữ liệu đã thu thập

Chia sẻ thư mục AITData, cấp quyền Change (Thay đổi) và Read (Đọc) cho nhóm Everyone (Mọi người):

Sao chép nội dung thư mục AIT từ C:\Program Files (x86)\Autodesk\AIT vào C:\AIT\AIT:

Sau khi sao chép xong, sẽ có đúng 51 tệp.

Bạn có thể sử dụng trình chỉnh sửa văn bản như Notepad để chỉnh sửa tệp AIT.exe.config trong thư mục C:\AIT\AIT và thực hiện các thay đổi sau.

 • DataStorePath: Đặt đường dẫn UNC thành thư mục dữ liệu đã chia sẻ, đảm bảo có dấu "\" ở cuối.
 • PerComputerDataStore:  Đặt thành True để mỗi thiết bị chạy AIT lưu vào một kho lưu trữ dữ liệu riêng trong DataStorePath.

Ví dụ:

      <setting name="DataStorePath" serializeAs="String">

        <value>\\SERVER01\AIT\AITData\</value>

      </setting>

      <setting name="PerComputerDataStore" serializeAs="String">

        <value>True</value>

      </setting>

Tại lời nhắc lệnh, hãy chạy AIT trong thư mục ứng dụng AIT bằng thông số "/c localhost /fp /lu /rp /sl" để quét máy tính cục bộ. Ví dụ:

<p>C:\ait\ait.exe /c localhost /fp /lu /rp /sl</p>
Click to copy

Xác nhận rằng nó chạy đúng cách và lưu kết quả trong thư mục chia sẻ AITData.  Nếu thư mục chia sẻ không có kết quả nào, hãy xác nhận bạn đã đặt đúng cách các quyền.

Mở Configuration Manager Console (Bảng điều khiển trình quản lý cấu hình) rồi chuyển đến Software Library (Thư viện phần mềm)>Overview (Tổng quan)>Application Management (Quản lý ứng dụng)>Packages (Gói)

Nhấp vào Create Package (Tạo gói) trong thanh công cụ dạng ruy-băng hoặc chỉ cần nhấp chuột phải vào phần Packages (Gói) rồi chọn Create Package (Tạo gói):

Cung cấp những thông tin chi tiết sau:

 • Name (Tên): Autodesk AIT
 • Description (Mô tả): Perform inventory of Autodesk software
 • Manufacturer (Hãng sản xuất): Autodesk
 • Language (Ngôn ngữ): English
 • Version (Phiên bản): Để trống

Chọn ô bên cạnh This package contains source files (Gói này chứa các tệp nguồn), nhấp vào Browse (Duyệt), chọn Local folder on site server (Thư mục cục bộ trên máy chủ tại chỗ), duyệt đến C:\AIT\AIT rồi nhấp vào OK:

Nhấp vào Next (Tiếp theo) rồi giữ nguyên lựa chọn mặc định của Standard program (Chương trình tiêu chuẩn) rồi nhấp vào Next (Tiếp theo)

Đặt hoặc thay đổi những thông tin chi tiết sau trên trang Standard Program (Chương trình tiêu chuẩn):

 • Name (Tên): Autodesk AIT
 • Command line (Dòng lệnh): AIT.exe /c localhost /fp /lu /rp /sl
 • Run (Chạy): Hidden
 • Program can run (Chương trình có thể chạy): Whether or not a user is logged on

Nhấp vào Next (Tiếp theo), giữ nguyên các tùy chọn cài đặt mặc định trên trang Requirements (Các yêu cầu), xác nhận các tùy chọn cài đặt trên trang Summary (Tóm tắt), nhấp vào Next (Tiếp theo) rồi cuối cùng nhấp vào Close (Đóng)

Tìm gói Autodesk Inventory Tool trong chế độ xem Packages (Gói), nhấp chuột phải rồi chọn Distribute Content (Phân phối nội dung):

Nhấp vào Next (Tiếp theo) trên màn hình General (Thông tin chung) và trên màn hình Content Destination (Đích nội dung), nhấp vào menu thả xuống Add (Thêm) rồi chọn Distribution Point (Điểm phân phối):

Chọn Distribution Points (Điểm phân phối) bất kỳ mà bạn muốn sao chép gói sang rồi nhấp vào OK:

Nhấp vào Next (Tiếp theo) để xác nhận các tùy chọn cài đặt rồi nhấp vào Close (Đóng) để hoàn tất

Tìm gói Autodesk Inventory Tool trong chế độ xem Packages (Gói), nhấp chuột phải rồi chọn Deploy (Triển khai):

Trên màn hình General (Thông tin chung), hãy chỉ định Collection (Bộ sưu tập) để triển khai Autodesk Inventory Tool  rồi nhấp vào Next (Tiếp theo):

Nhấp vào Next (Tiếp theo) trên cả trang Content (Nội dung) và trang Deployment Settings (Tùy chọn cài đặt triển khai).  Trên trang Scheduling (Đặt lịch biểu), hãy nhấp vào New (Mới), chọn ô tròn Assign immediately after this event (Chỉ định ngay sau sự kiện này), nhấp vào OK rồi cuối cùng chọn Never rerun deployed program (Tuyệt đối không chạy lại chương trình đã triển khai) từ menu thả xuống Rerun behavior (Chế độ chạy lại):

Nhấp vào Next (Tiếp theo) trên các trang User Experience (Trải nghiệm người dùng), Distribution Points (Điểm phân phối) và Summary (Tóm tắt).  Cuối cùng, nhấp vào Close (Đóng) trên trang Completion (Hoàn thành).

Sau khi toàn bộ máy tính đã được kiểm kê, hãy nhấp đúp vào lối tắt AITUI trên màn hình rồi nhập các kết quả từ thư mục chia sẻ  AITData (Dữ liệu AIT) theo các bước trong phần Nhập kho lưu trữ dữ liệu.