Network Statistics (Số liệu thống kê về mạng)

Dưới đây là các kết quả khi sử dụng Autodesk Inventory Tool và tác động của ứng dụng này đến mạng.  Các kết quả này bao gồm những thông tin thu thập dữ liệu sau đây:

  • Thông tin về hệ điều hành
  • Thông tin cơ bản về phần cứng (CPU, RAM, Hãng sản xuất, Mẫu)
  • Phần mềm Autodesk đã cài đặt (dữ liệu MSI)
  • Dữ liệu cài đặt/gỡ cài đặt phần mềm Autodesk trong Nhật ký sự kiện ứng dụng
  • Dữ liệu giấy phép của phần mềm Autodesk

Từ biểu đồ bên dưới, bạn có thể nhận thấy rằng thời gian hoạt động trung bình của AIT là khoảng 30-45 giây khi truy vấn máy tính đích. Tổng băng thông dùng để thu thập dữ liệu là khoảng 1-2 Mb.  Mức băng thông sử dụng sẽ khác nhau tùy theo số lượng ứng dụng Autodesk được cài đặt.  Ví dụ: máy tính 1 có 27 ứng dụng Autodesk có giấy phép được cài đặt, trong khi đó máy tính 2 có 3.

PC1

PC2