Autodesk License ManagementAutodesk Inventory Tool (Vietnamese)Scan Methods (Phương thức quét)What mode of operation do you need to deploy Autodesk Inventory Tool (AIT)? (Bạn cần chế độ vận hành nào để triển khai Công cụ kiểm kê Autodesk (AIT)?)

Workflows are not supported in your browser.
Please use a recent version of Chrome, Edge, Firefox or Safari to display this page.

What mode of operation do you need to deploy Autodesk Inventory Tool (AIT)? (Bạn cần chế độ vận hành nào để triển khai Công cụ kiểm kê Autodesk (AIT)?)

Môi trường của bạn có bao nhiêu máy tính?

Bạn có thể sử dụng một trong những phương thức sau

Tùy theo độ phức tạp của môi trường và nơi người dùng của bạn cư trú, bạn có thể tận dụng một trong những giải pháp sau.  

Bước 1: Tải AIT xuống

Sau đó

Cách 1Phương thức ổ đĩa USB

Cách 2: Phương thức quét tệp zip

Cách 3: Phương thức quét thư mục dùng chung

Bạn có Active Directory không?

Bạn đặt Active Directory ở đâu?

Lực lượng lao động của bạn có bao nhiêu % làm việc từ xa?

Bạn có Mạng riêng ảo (VPN) không?

Bạn có đang sử dụng công nghệ ảo hóa/Truy cập từ xa không?

Bạn có SCCM, PDQ, phần mềm khác... không?

Bạn có thể sử dụng một trong những phương thức sau

Vui lòng làm theo các bước sau

Bước 1: Tải AIT xuống

Bước 2: Đặt cấu hình phương thức Thiết lập quy trình quét bằng tập lệnh đăng nhập/khởi động

Bước 3: Thiết lập Lịch chạy tập lệnh đăng nhập/khởi động vào những thời điểm người dùng kết nối với VPN.  

Đối với người dùng từ xa không kết nối với VPN: Phương thức quét tệp zip

Bạn có SCCM, PDQ, phần mềm khác... không?

Vui lòng làm theo các bước sau

Bước 1: Tải AIT xuống

Bước 2: Triển khai thông qua Microsoft System Center (SCCM)

Bước 3: Thiết lập hoạt động quét theo lịch

Bước 4: Đối với người dùng từ xa không kết nối với VPN: Phương thức quét tệp zip

Vui lòng làm theo các bước sau

Bước 1: Tải AIT xuống

Bước 2:  Đặt cấu hình chế độ Kiểm kê mạng qua tập lệnh đăng nhập

Bước 3: Thiết lập Lịch chạy tập lệnh đăng nhập/khởi động vào những thời điểm người dùng kết nối với VPN.  

Bước 4: Đối với người dùng từ xa không kết nối với VPN: Phương thức quét tệp zip

Bạn có đang sử dụng công nghệ ảo hóa/Truy cập từ xa không?

Bạn có SCCM, PDQ, phần mềm khác... không?

Vui lòng làm theo các bước sau

Bước 1: Tải AIT xuống

Bước 2: Dùng Phương thức ổ đĩa USB hoặc Phương thức tệp zip cho nhân viên làm việc từ xa

Bước 3: Dùng phương thức Triển khai bằng Trung tâm hệ thống Microsoft (SCCM) hoặc Phương thức đăng nhập cho nhân viên làm việc tại văn phòng

Vui lòng làm theo các bước sau

Bước 1: Tải AIT xuống

Bước 2: Đặt cấu hình chế độ Kiểm kê mạng qua tập lệnh đăng nhập

Bước 3: Đối với người dùng từ xa không kết nối với VPN, hãy sử dụng phương thức Quét tệp zip

Vui lòng làm theo các bước sau

Bước 1: Tải AIT xuống

Bước 2: Sử dụng Phương thức ổ đĩa USB hoặc Phương thức tệp zip cho nhân viên làm việc từ xa

Bước 3: Sử dụng phương thức Tập lệnh đăng nhập cho nhân viên làm việc tại văn phòng

Bạn có Mạng riêng ảo (VPN) không?

Bạn có đang sử dụng công nghệ ảo hóa/Truy cập từ xa không?

Bạn có SCCM, PDQ, phần mềm khác... không?

Bạn có thể sử dụng một trong những phương thức sau

Bước 1: Tải AIT xuống

sau đó 

Cách 1: Triển khai thông qua Microsoft System Center (SCCM)

Cách 2: Kiểm kê mạng qua tập lệnh đăng nhập

Cách 3: Đối với nhân viên làm việc từ xa không kết nối với VPN - Phương thức quét tệp zip

Vui lòng làm theo các bước sau

Bước 1: Tải AIT xuống

Bước 2:  Đặt cấu hình phương thức Thiết lập quy trình quét bằng tập lệnh đăng nhập/khởi động

Bước 3: Thiết lập Lịch chạy tập lệnh đăng nhập/khởi động vào những thời điểm người dùng kết nối với VPN.  

Bước 4: Đối với nhân viên làm việc từ xa không kết nối với VPN - Phương thức quét tệp zip

Bạn có SCCM, PDQ, phần mềm khác... không?

Vui lòng làm theo các bước sau

Bước 1: Tải AIT xuống

Bước 2: Đặt cấu hình phương thức Thiết lập quy trình quét bằng tập lệnh đăng nhập/khởi động

Bước 3: Thiết lập Lịch chạy tập lệnh đăng nhập/khởi động vào những thời điểm người dùng kết nối với VPN.  

Bước 4: Đối với nhân viên làm việc từ xa không kết nối với VPN - Phương thức quét tệp zip

Bạn có đang sử dụng công nghệ ảo hóa/Truy cập từ xa không?

Bạn có SCCM, PDQ, phần mềm khác... không?

Bạn có thể sử dụng một trong những phương thức sau

Bước 1: Tải AIT xuống

Sau đó

Cách 1: Triển khai thông qua Microsoft System Center (SCCM)

Cách 2: Kiểm kê mạng qua tập lệnh đăng nhập

Cách 3: Đối với nhân viên làm việc từ xa không kết nối với VPN - Phương thức quét tệp zip

Vui lòng làm theo các bước sau

Bước 1: Tải AIT xuống

Sau đó

Cách 1: Đặt cấu hình phương thức Thiết lập quy trình quét bằng tập lệnh đăng nhập/khởi động

Cách 2: Đối với nhân viên làm việc từ xa không kết nối với VPN - Phương thức quét tệp zip

Bạn có thể sử dụng một trong những phương thức sau

Tùy theo độ phức tạp của môi trường và nơi người dùng của bạn cư trú, bạn có thể tận dụng một trong những giải pháp sau.  

Bước 1: Tải AIT xuống

Sau đó

Cách 1: Quét độc lập qua thẻ nhớ USB

Cách 2Phương thức quét tệp zip

Vui lòng sử dụng phương thức Thiết lập hoạt động quét bằng tập lệnh đăng nhập cho môi trường Azure

Bạn có Mạng riêng ảo (VPN) không?

Bạn có SCCM, PDQ, phần mềm khác... không?

Vui lòng triển khai Trung tâm hệ thống của Microsoft (SCCM)

Vui lòng sử dụng một trong các phương thức sau

Bạn có thể sử dụng một trong những phương thức sau

Bước 1: Tải AIT xuống

Sau đó

Cách 1: Phương thức ổ đĩa USB

Cách 2: Đối với nhân viên làm việc từ xa không kết nối với VPN - Phương thức quét tệp zip thủ công

Congratulations, you are done!