Scan Workspace (Không gian làm việc quét)

Không gian làm việc Scan (Quét) có 2 chức năng chính:

  • Thực hiện các quá trình quét kiểm kê đột xuất không dùng tác nhân bằng 1 trong 4 phương thức phát hiện
  • Nhập dữ liệu từ kho lưu trữ dữ liệu quét độc lập/trong mạng hoặc từ một phiên bản AIT khác

Dưới đây là ví dụ về không gian làm việc Scan (Quét):