Silent Mode (Chế độ im lặng)

Đối với các phương thức quét bằng tập lệnh, chẳng hạn như Logon / Startup Script Scan (Quét bằng tập lệnh đăng nhập/khởi động), Logon / Startup Script Scheduled Task (Tác vụ theo lịch cho tập lệnh đăng nhập/khởi động) hoặc Logon / Startup Script Scan Setup Azure Environments (Thiết lập hoạt động quét bằng tập lệnh đăng nhập/khởi động cho môi trường Azure), bạn có thể chọn quét ở chế độ im lặng.

Như vậy, người dùng cuối sẽ không nhìn thấy ứng dụng AIT hay bất kỳ cửa sổ dấu lệnh nào. AIT sẽ chỉ xuất hiện dưới dạng một quy trình trong Trình quản lý tác vụ.

Thiết lập

Để quét ở Chế độ im lặng, bạn có thể tải xuống cả AIT_Launcher.vbs và AIT_Run.cmd được đính kèm bên dưới rồi đặt vào cùng vị trí với tệp AIT_Network.cmd.


AIT_Launcher.vbs

Bạn không phải thay đổi gì cả


AIT_Run.cmd

Nhấp chuột phải rồi chọn Open With Notepad (Mở bằng Notepad)

Thay thế "\\path" bằng đường dẫn đầy đủ chứa AIT_Launcher.vbs và AIT_Network.cmd

Ví dụ:

Nếu AIT_Launcher.vbs và AIT_Network.cmd nằm trong \\server01\folder01\AIT, tập lệnh của bạn sẽ có dạng như sau;

Triển khai

Tùy theo phương thức quét mà bạn muốn dùng, hãy sử dụng AIT_Run.cmd thay vì AIT_Network.cmd

Ví dụ:

Đối với phương thức quét bằng Tập lệnh đăng nhập, Chọn AIT_Run.cmd thay vì AIT_Network.cmd ở bước bên dưới.