Autodesk License ManagementAutodesk Inventory Tool (Vietnamese)AIT Settings (Cài đặt AIT)Configuration File Overview (Tổng quan về tệp cấu hình)

Configuration File Overview (Tổng quan về tệp cấu hình)

Cài đặt Giá trị mặc định Mô tả
AD_Max_Age 45 (ngày)

Đối với phương thức phát hiện Active Directory, chỉ thêm các dịch vụ đã đăng nhập trong vòng N ngày qua.

Max_Threads 15 (chuỗi) Số lượng máy tính tối đa mà AIT sẽ kiểm kê đồng thời.
Scan_Frequency 10080 (phút) Khoảng thời gian (tính bằng phút) trước khi AIT quét lại một thiết bị đã được quét.  Khoảng thời gian mặc định là 7 ngày.
Export_Last_Seen_Days 90 (ngày) Các thiết bị chưa quét thành công trong vòng 7 ngày qua sẽ không được xuất.
LogToScreenLevel 3

Mức độ ghi nhật ký được xuất ra màn hình.


  1. Nghiêm trọng
  2. Cảnh báo
  3. Thông tin
  4. Thông tin chi tiết
Scan_Timeout 600 (giây) Khoảng thời gian chờ (tính bằng giây) để quét một thiết bị trước khi hết thời gian chờ và hủy bỏ quá trình quét. Khoảng thời gian mặc định là 10 phút.
DataStorePath Mặc định

Đường dẫn tới kho lưu trữ dữ liệu. Đường dẫn mặc định biểu thị vị trí mặc định, là một trong hai đường dẫn sau:

  • C:\ProgramData\Autodesk\AIT  nếu trong Tệp chương trình
  • Cùng thư mục với AIT.exe nếu không ở trong Tệp chương trình

Ngoài ra, đường dẫn UNC có thể được chỉ định. Chỉ dùng cho quá trình triển khai công cụ của bên thứ ba hoặc tập lệnh đăng nhập/khởi động. Ví dụ:


\\SERVER01\AIT\Data\


PerComputerDataStore False

Nếu là True, mỗi máy tính được kiểm kê đang chạy AIT sẽ xuất ra một kho lưu trữ dữ liệu riêng có tên của máy tính.  Chỉ dùng cho quá trình triển khai công cụ của bên thứ ba hoặc tập lệnh đăng nhập/khởi động.


Nếu là False, kết quả sẽ được xuất ra DataStore.xml mặc định.
Force_WMI_Instrumentation True Buộc sử dụng Windows Management Instrumentation thay vì tính năng tự động phát hiện nếu Windows Management Infrastructure đang hoạt động.