Autodesk License ManagementAutodesk Inventory Tool (Vietnamese)Scan Methods (Phương thức quét)Logon / Startup Script Scheduled Task (Tác vụ theo lịch cho tập lệnh đăng nhập/khởi động)

Logon / Startup Script Scheduled Task (Tác vụ theo lịch cho tập lệnh đăng nhập/khởi động)

Trong trường hợp kết nối đến miền bị giới hạn, bạn nên thiết lập một tác vụ theo lịch từ GPO để thu thập dữ liệu nhanh hơn

Mở bảng điều khiển Group Policy Management (Quản lý chính sách nhóm) Control Panel (Pa-nen điều khiển)> System and Security (Hệ thống và bảo mật)> Administrative Tools (Công cụ quản trị)

Mở rộng cây Domains (Miền), nhấp chuột phải vào một miền hoặc tên OU rồi chọn Create a GPO in this domain and Link it here... (Tạo GPO trong miền này và liên kết GPO tại đây...)

Trong hộp thoại New GPO (GPO mới), hãy đặt tên mô tả cho GPO rồi nhấp vào OK

Tìm GPO mới trong cây Domains (Miền) (trong miền hoặc OU bạn đã chọn ở trên), nhấp chuột phải vào GPO đó rồi chọn Edit (Chỉnh sửa)

Chuyển đến phần Computer configuration (Cấu hình máy tính) > Preferences (Tùy chọn) > Control Panel Settings (Cài đặt bảng điều khiển) > Scheduled Task (Tác vụ theo lịch), nhấp chuột phải rồi thêm New (Mới) > Scheduled Task (Tác vụ theo lịch)

Thực hiện lệnh gọi tác vụ Autodesk AIT và trong trường Run (Chạy), hãy nhập đường dẫn UNC dẫn đến AIT_Network.cmd (Ví dụ: \\dc01\AIT\AIT\AIT_network.cmd)

Nếu bạn chưa thiết lập đường dẫn UNC, hãy làm theo các bước trong Phương thức quét thư mục dùng chung 

Nhấp vào tab Schedule (Lên lịch) rồi chọn Advanced (Nâng cao)  

Đánh dấu vào End Date (Ngày kết thúc) rồi đặt số ngày sẽ chạy tác vụ theo lịch

Đánh dấu vào Repeat Task (Lặp lại tác vụ) rồi đặt để chạy tác vụ theo lịch mỗi giờ một lần trong suốt ngày làm việc, sau đó nhấn OK.

Tác vụ theo lịch hiện đã được tạo