Autodesk License ManagementAutodesk Inventory Tool (Vietnamese)Scan Methods (Phương thức quét)Active Directory discovery method (Phương thức phát hiện Active Directory)

Active Directory discovery method (Phương thức phát hiện Active Directory)

Khi bạn dùng phương thức này, Công cụ kiểm kê Autodesk (AIT) sẽ sử dụng miền được chỉ định để phát hiện và quét các máy tính đã hoạt động trong 45 ngày qua dựa trên các hoạt động đăng ký Active Directory.

 

  • Chọn tùy chọn Active Directory và nhập tên miền, ví dụ: contoso.com
  • Nếu bạn đã đăng nhập vào PC hoặc máy chủ nơi AIT được cài đặt bằng thông tin đăng nhập quản trị viên, hãy chọn cửa sổ được tích hợp nếu không phải trường hợp đó, sau đó chọn Credentials (Thông tin đăng nhập), nhập thông tin đăng nhập phù hợp, người dùng phải được nhập ở định dạng "miền\người dùng hoặc người dùng@miền. Nếu bạn chỉ muốn khám phá các máy tính được đăng ký trong Active Directory, hãy đánh dấu chọn vào hộp kiểm "Discover Computers Only" (Chỉ khám phá máy tính).
  • Nhấp vào Start (Bắt đầu) và đợi cho đến khi có thông báo hiển thị trong phần Scan Log (Nhật ký quét) cho biết "Reload complete/Scan Complete" (Hoàn thành quá trình tải lại/Hoàn thành quá trình quét).
  • Khi quá trình quét hoàn tất, hãy quay lại tab View (Xem) rồi nhấp vào Export (Xuất), thao tác này sẽ bật ra một cửa sổ để lưu kết quả ở định dạng excel.