Autodesk License ManagementAutodesk Inventory Tool (Vietnamese)Scan Methods (Phương thức quét)Scheduled Scan - Agentless (Quét theo lịch trình – Không cần tác nhân)

Scheduled Scan - Agentless (Quét theo lịch trình – Không cần tác nhân)

Nút Schedule (Lên lịch) trên thanh tác vụ trong tab Scan (Quét) dùng để thêm các tùy chọn quét và phát hiện đã đặt cấu hình dưới dạng một lượt quét bổ sung trong Scheduler (Trình lập lịch).  Nút Schedule (Lên lịch) sẽ bật nếu bạn nhập các tùy chọn xác thực và phát hiện hợp lệ.  

Khi bạn đặt cấu hình và quản lý lịch biểu, hãy chọn tab Scheduler (Trình lập lịch) để mở không gian làm việc Scheduler (Trình lập lịch).  

Không gian làm việc Scheduler (Trình lập lịch)

Bạn có thể dùng không gian làm việc Scheduler (Trình lập lịch) để đặt cấu hình và quản lý các lượt quét theo lịch.  Các lượt quét theo lịch sẽ do Windows Task Scheduler (Trình lập lịch tác vụ trong Windows) thực hiện. Nhờ vậy, các lượt quét vẫn được thực hiện ngay cả khi AIT không chạy. 

Không gian làm việc Scheduler (Trình lập lịch) có 5 phần sau: 

 • Taskbar (Thanh tác vụ) – gồm nhiều nút để thực hiện các hành động 
 • Task Configuration (Cấu hình tác vụ) – phần này dùng để đặt cấu hình thời gian thực hiện lượt quét 
 • Output Location (Vị trí lưu kết quả) – phần này dùng để đặt cấu hình đường dẫn cho nhật ký và kết quả xuất 
 • Scans Grid (Lưới quét) – phần này liệt kê các lượt quét được thêm vào trình lập lịch 
 • Status Bar (Thanh trạng thái) – hiển thị ở dưới cùng và cho biết trạng thái hiện tại của trình lập lịch 

 Dưới đây là ví dụ minh họa không gian làm việc Scheduler (Trình lập lịch): 

Để thêm lượt quét vào trình lập lịch sau khi đặt cấu hình lượt quét hợp lệ, hãy nhấp vào tab Scan (Quét) rồi nhấp vào mục Schedule (Lên lịch) trên thanh tác vụ. Các lượt quét đã thêm có thể hiển thị dưới dạng lưới trong không gian làm việc Schedules (Lịch biểu). 

Sau khi thực hiện thay đổi, chẳng hạn như thêm hoặc xóa lượt quét theo lịch, thay đổi lịch biểu hoặc vị trí lưu kết quả, bạn phải nhấp vào nút Save (Lưu) để lưu cấu hình mới.  Khi nhấp vào nút Save (Lưu) trên thanh tác vụ, bạn phải cung cấp thông tin xác thực người dùng sẽ sử dụng. Theo mặc định, những thông tin xác thực này được sử dụng để thực hiện tác vụ theo lịch cho những người dùng hiện đã đăng nhập: 

Hãy nhập thông tin xác thực hợp lệ rồi nhấp vào OK để lưu cấu hình và cập nhật tác vụ của Trình lập lịch tác vụ trong Windows cũng như tập lệnh đã tạo.   

Tác vụ theo lịch sẽ hiển thị trong Windows Task Scheduler (Trình lập lịch tác vụ trong Windows) cùng với tên Autodesk_AIT: 

Task Configuration (Cấu hình tác vụ)

Bạn có thể dùng phần Task Configuration (Cấu hình tác vụ) để lên lịch ngày sẽ thực hiện lượt quét, thời gian bắt đầu quét và tần suất quét vào ngày đó. 

(Theo mặc định, các lượt quét sẽ chạy đều đặn vào các ngày trong tuần, bắt đầu từ 10 giờ sáng, 5 giờ chạy một lần và mỗi lần chạy 6 giờ.  Vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, hệ thống sẽ quét từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều)

Expires on (Ngày hết hạn) là ngày Scheduled Task (Tác vụ theo lịch) sẽ bị tắt. Với mục này, bạn có thể chỉ định ngày kết thúc cho lịch biểu.

Nút Default (Mặc định) trên thanh tác vụ có thể dùng để đặt lại lịch biểu về giá trị mặc định, còn nút Revert (Hoàn nguyên) sẽ hủy mọi thay đổi chưa lưu.

Bạn cần sử dụng nút Save (Lưu) khi thay đổi cấu hình tác vụ.

Output Location (Vị trí lưu kết quả)

Bạn có thể dùng Output Location (Vị trí lưu kết quả) để chọn thư mục sẽ chứa tệp nhật ký và kết quả xuất.  Theo mặc định, đây sẽ là thư mục chứa DataStore. Bạn có thể thay đổi vị trí này bằng cách nhập trực tiếp đường dẫn hoặc nhấp vào biểu tượng thư mục rồi chọn một thư mục.

Nếu bạn đánh dấu vào hộp kiểm của tùy chọn "Export after scan is complete" (Xuất sau khi quét xong), toàn bộ kết quả sẽ được xuất khi lượt quét theo lịch hoàn tất.

Để thay đổi vị trí lưu kết quả, bạn cần nhấp vào nút Save (Lưu).

Lưới quét

Lưới quét nằm ở chính giữa của không gian làm việc Scheduler (Trình lập lịch), hiển thị tất cả lượt quét đã thêm vào lịch biểu, cho biết trạng thái bật/tắt của lượt quét, phương thức phát hiện, giá trị phát hiện và thông tin xác thực được sử dụng.

Nếu cần tắt tạm thời một lượt quét, bạn có thể bỏ chọn hộp kiểm "Enabled" (Bật) cho lượt quét cụ thể đó. Không có cách trực tiếp nào để chỉnh sửa lượt quét. Nếu cần sửa đổi lượt quét, bạn hãy chọn lượt quét đó rồi nhấp vào nút Remove Scan (Xóa lượt quét) trong thanh tác vụ để xóa rồi thêm lại lượt quét vào không gian làm việc Scan (Quét).

Để thay đổi vị trí lưu kết quả, bạn cần nhấp vào nút Save (Lưu).

Thanh công cụ

Bạn có thể dùng các nút lệnh trên thanh công cụ để thực hiện những hành động cụ thể.

 • Save (Lưu) – nút này sẽ lưu các thay đổi, cập nhật Tác vụ theo lịch trong Windows, đồng thời nhắc bạn cung cấp thông tin xác thực sẽ dùng để thực hiện tác vụ.
 • Revert (Hoàn nguyên) – nút này sẽ hoàn tác mọi nội dung chỉnh sửa mà bạn thực hiện từ lần Lưu gần nhất. Nút Revert (Hoàn nguyên) sẽ bật khi bạn chưa lưu một nội dung thay đổi.
 • Default (Mặc định) – nút này sẽ đặt tất cả các cài đặt về giá trị mặc định.
 • Remove Scan (Xóa lượt quét) – nút này sẽ xóa lượt quét bạn đã chọn khỏi lưới.
 • Run (Chạy) – nút này sẽ kích hoạt một tác vụ theo lịch trong Windows. Nút Run (Chạy) sẽ bật khi lượt quét chưa chạy.
 • Stop (Dừng) – nút này sẽ dừng tác vụ đang chạy theo lịch trong Windows. Nút Stop (Dừng) sẽ bật khi lượt quét đang chạy.
 • Delete Task (Xóa tác vụ) – nút này sẽ xóa tác vụ theo lịch khỏi Windows Task Scheduler (Trình lập lịch tác vụ trong Windows).  Bạn có thể nhấp vào nút Save (Lưu) để tạo lại tác vụ. Nút Delete Task (Xóa tác vụ) sẽ bật khi bạn tạo tác vụ.

Thanh trạng thái

Thanh này hiển thị trạng thái hiện tại của tác vụ theo lịch.

Văn bản lớn ở bên trái cho biết trạng thái chính, trong khi các giá trị khác cho biết chi tiết thời gian thực hiện lượt quét gần nhất (nếu lượt quét đó đã hoàn tất mà không gặp sự cố nào), cũng như thời điểm cần chạy lượt chạy tiếp theo.