Parameter Overview (Tổng quan về thông số)

Autodesk Inventory Tool là ứng dụng bảng điều khiển có thể chạy từ dòng lệnh hoặc từ một tập lệnh theo lô.  Khi bạn chạy "Ait.exe /help", màn hình trợ giúp sử dụng sẽ hiển thị.

Cách sử dụng thông thường:

Thông số
Mô tả
/c /computer Chỉ định một máy tính từ xa cần quét.
/f /file Chỉ định tệp chứa danh sách máy tính cần quét.
/d /domain Chỉ định miền AD để phát hiện thiết bị.
/ip /iprange Chỉ định dải địa chỉ IP hoặc địa chỉ mạng CIDR để phát hiện máy tính. Các định dạng hợp lệ: “10.211.55.1-10.211.55.255", "10.211.55.0/24"
/ex /exclude Chỉ định tệp chứa danh sách máy tính cần loại trừ khỏi quá trình quét.
/u /user Chỉ định thông tin đăng nhập của người dùng. Thông tin đăng nhập của người dùng đã đăng nhập nếu không có thông tin nào được chỉ định.
/p /password Mật khẩu cho thông tin đăng nhập của người dùng.
/cred Chỉ định thông tin đăng nhập an toàn đã mã hóa để sử dụng khi được tạo bằng Tiện ích Secure Credentials.
/e /export Xuất tất cả báo cáo. Có thể sử dụng chính thông số này để xuất dữ liệu đã thu thập.
/o /ouput Tên tệp cơ sở của tệp đã xuất. Giá trị mặc định là .\Output nếu bị bỏ qua.
/s /scanall Bỏ qua tần suất quét và quét tất cả máy tính.
/h /help Hiển thị màn hình trợ giúp.

Quét bổ sung

/rp /registrypackage Quét sổ đăng ký của các gói từ tệp đã chỉ định. Sử dụng RegistryPackages.xml nếu tệp không được chỉ định.
/fp /filepackage Quét tệp của các gói từ tệp đã chỉ định. Sử dụng FilePackages.xml nếu tệp không được chỉ định.
/ef /exportfiles Xuất các tệp đã thu thập sang thư mục CollectedFiles trong thư mục Kết quả.
/sl /softwarelog Quét các mục trong nhật ký sự kiện ứng dụng để tìm sự kiện cài đặt và gỡ cài đặt phần mềm.
/lu /lastused Scan Windows tìm nạp trước các tệp để xác định thông tin dùng ứng dụng lần gần đây nhất.

Duy trì kho lưu trữ dữ liệu

/RemoveUnscannedComputers
Xóa máy tính chưa từng quét thành công khỏi kho lưu trữ dữ liệu.
/RemoveOldComputers
Xóa máy tính chưa được quét trong số ngày đã chỉ định.

Nhập các kho lưu trữ dữ liệu khác

/i /import Chỉ định đường dẫn để nhập kho lưu trữ dữ liệu.

Các lệnh khác

/cs /cancelscan Yêu cầu phiên bản chạy Ait.exe hủy quá trình quét đang diễn ra