Parameter Groups (Nhóm thông số)

Phần này trình bày các nhóm thông số.

Phát hiện thiết bị

Thông số
Mô tả
/c /computer Quét một máy tính riêng lẻ
/f /file Quét một danh sách máy tính được cung cấp thủ công
/d /domain Quét một danh sách máy tính được truy xuất từ Active Directory
/ip /iprange Quét một dãy máy tính trong dải địa chỉ IP hoặc địa chỉ CIDR
/ex /exclude Loại trừ danh sách máy tính

Xác thực

/cred Sử dụng thông tin đăng nhập an toàn
/u /user Sử dụng thông tin đăng nhập thông thường
/p /password Sử dụng thông tin đăng nhập thông thường

Nhập và xuất

/e /export Xuất dữ liệu và báo cáo sang thư mục kết quả
/i /import Nhập kho lưu trữ dữ liệu thiết bị từ đường dẫn đã chỉ định
/o /output Chỉ định thư mục kết quả và tên tệp cơ sở
/ef /exportfiles Xuất các tệp đã thu thập sang thư mục CollectedFiles trong thư mục kết quả

Tùy chọn quét

/s /scanall Bỏ qua tần suất quét và quét lại tất cả thiết bị
/rp /registrypackage Quét tìm số sê-ri dựa trên tệp Gói đăng ký được bao gồm
/fp /filepackage Quét tìm số sê-ri dựa trên tệp Gói tệp được bao gồm
/sl /softwarelog Quét tìm sự kiện cài đặt và gỡ cài đặt phần mềm
/lu /lastused Scan Windows tìm nạp trước các tệp để xác định thông tin dùng ứng dụng lần gần đây nhất
/cs /cancelscan Yêu cầu phiên bản chạy AIT.exe hủy quá trình quét đang diễn ra

Duy trì kho lưu trữ dữ liệu

/RemoveUnscannedComputers Xóa máy tính chưa từng quét khỏi kho lưu trữ dữ liệu
/RemoveOldComputers Xóa máy tính chưa được quét trong số ngày đã chỉ định khỏi kho lưu trữ dữ liệu