Exporting Report (Xuất báo cáo)

Autodesk Inventory Tool cho phép xuất báo cáo tiêu chuẩn dưới dạng XLSX mà bạn có thể mở trong ứng dụng Excel hoặc ứng dụng tương tự.  Phần dưới đây mô tả tệp xuất tiêu chuẩn:

Prefix-NFO.txt

Đây là tệp nhật ký dạng văn bản. Ngoài thông tin và số liệu thống kê chung, tệp này còn bao gồm nhật ký chi tiết về hoạt động quét.

AutodeskProducts.xlsx

Báo cáo này bao gồm dữ liệu giấy phép đã thu thập của sản phẩm Autodesk cùng với thông tin chi tiết về các sản phẩm Autodesk đã được cài đặt và gỡ cài đặt trên từng thiết bị được quét, thời điểm cũng như người thực hiện.

Nhãn Prefix (Tiền tố) của tệp nhật ký sẽ được thay thế bằng tên tệp mà bạn nhập khi xuất dữ liệu.

 

Bạn có thể dùng nút Export (Xuất) ở phía trên cùng bên trái màn hình View (Xem) để dễ dàng xuất toàn bộ dữ liệu ở định dạng xuất tiêu chuẩn (XLSX) sang một thư mục:

Nếu bạn nhấp vào nút Export (Xuất), hộp thoại Save As (Lưu dưới dạng) trong Windows sẽ hiển thị.  Chuyển đến một thư mục để xuất dữ liệu sang, rồi nhập tiền tố tên tệp (chỉ thêm tiền tố là tên này vào tệp nhật ký), sau đó nhấp vào Save (Lưu).  Bạn nên sử dụng tên công ty mình:

Sau khi xuất xong, cửa sổ trình khám phá sẽ mở để hiển thị các tệp đã xuất:

Bạn hiện có thể gửi tệp AutodeskProducts.xlsx cho Autodesk hoặc người đại diện của công ty.