Autodesk License ManagementAutodesk Inventory Tool (Vietnamese)AIT Settings (Cài đặt AIT)Secure Credentials Utility (Tiện ích thông tin đăng nhập an toàn)

Secure Credentials Utility (Tiện ích thông tin đăng nhập an toàn)

Bạn có thể cung cấp Tiện ích Secure Credentials cho quản trị viên mạng để tạo thông tin đăng nhập an toàn thay mặt người dùng, mà không cần phân phối tên người dùng hoặc mật khẩu.  Như vậy, thông tin đăng nhập sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.  

Để tạo thông tin đăng nhập an toàn, hãy nhấp đúp vào SecureCredentials.exe, nhập tên người dùng và mật khẩu vào các trường phù hợp rồi nhấp vào Encrypt (Mã hóa). Khi đó, thông tin đăng nhập (cả tên người dùng lẫn mật khẩu) đều được mã hóa. Bạn có thể sao chép văn bản tạo ra sang khay nhớ tạm để dán vào lời nhắc lệnh hoặc tập lệnh lô:

Khi đó, thông tin đăng nhập có thể dùng được với AIT bằng thông số /cred.  Ví dụ:

<p>AIT.exe /computer ACMEPC01 /cred EAAAAMLOSBolx6581HoLbgsHziput/7L0F+Yn72hEVkDqD1/1xUlMp2iE8s5eWq1nkOG3hF83i8meCH6H+VZ9CJLZuA= /fp /lu /rp /sl</p>
Click to copy

Bạn có thể tải tiện ích xuống từ phần Download (Tải xuống).