Manual Inventory Form (Mẫu kiểm kê thủ công)

Quy trình sau được phát triển cho các môi trường mà trong đó không thể sử dụng Công cụ kiểm kê Autodesk (AIT) để tiến hành kiểm tra phần mềm.  AIT được phát triển để hỗ trợ khách hàng trong quá trình kiểm tra phần mềm và nên được xem xét nghiêm túc trước khi áp dụng quy trình bên dưới vì điều đó sẽ giúp giảm đáng kể nỗ lực phải bỏ ra, đồng thời đảm bảo khả năng thu thập dữ liệu chính xác và đầy đủ.   Nếu bạn muốn cân nhắc lại việc sử dụng AIT, vui lòng xem các câu hỏi sau để hiểu rõ hơn cách triển khai công cụ này trong môi trường của bạn.  Nếu bạn vẫn còn thắc mắc, hãy liên hệ với Đại diện của Autodesk để được hỗ trợ.

Các tệp cần giao

Bạn cần giao các tệp dưới đây sau khi hoàn tất quy trình này.  Bạn có thể gửi các tệp này cho đại diện LC.  

 1. Danh sách máy tính duy nhất được xuất từ Active Directory hoặc công cụ kiểm kê của công ty bạn cho thấy toàn bộ môi trường máy tính của bạn.
 2. Ảnh chụp màn hình tất cả các thông tin sản phẩm trong một thư mục được sắp xếp theo tên máy tính.  Các ảnh chung được yêu cầu cho từng máy tính như sau: 
  • Thông tin hệ thống cho biết Tên máy tính và phiên bản Windows cài đặt
  • Tính năng tìm kiếm Thêm/Xóa chương trình bằng "Autodesk"
  • Dữ liệu cấp phép cho mọi sản phẩm Autodesk cài đặt trên từng máy tính trong môi trường của bạn. 
 3. Mẫu kiểm kê thủ công ở bên dưới có tất cả các chi tiết liên quan bổ sung như nêu dưới đây.

Giai đoạn 1: Xác minh phạm vi

Bạn có thể bỏ qua bước này nếu định thực hiện quy trình thủ công với tất cả các thiết bị trong mạng của mình. 

 1. Xuất một danh sách các Tên máy tính duy nhất từ Active Directory hoặc công cụ kiểm kê như SCCM.  Nếu sử dụng SCCM, vui lòng dùng truy vấn sau.

select SMS_R_System.ResourceId, SMS_R_System.ResourceType, SMS_R_System.Name, SMS_R_System.SMSUniqueIdentifier, SMS_R_System.ResourceDomainORWorkgroup, SMS_R_System.Client, SMS_G_System_ADD_REMOVE_PROGRAMS_64.DisplayName, SMS_G_System_ADD_REMOVE_PROGRAMS_64.Publisher from  SMS_R_System inner join SMS_G_System_ADD_REMOVE_PROGRAMS_64 on SMS_G_System_ADD_REMOVE_PROGRAMS_64.ResourceID = SMS_R_System.ResourceId where SMS_G_System_ADD_REMOVE_PROGRAMS_64.Publisher like "autodesk"

 1. Gửi danh sách này cho đại diện của Autodesk để thống nhất về phạm vi kiểm tra.

Giai đoạn 2: Thu thập thông tin trên từng máy tính

Giai đoạn này hiển thị quy trình xác định những sản phẩm Autodesk nào được cài đặt trên từng máy tính và dữ liệu nào được yêu cầu trước khi gửi đến Autodesk.

 1. Mở thông tin chi tiết về hệ thống và chụp ảnh màn hình hiển thị Tên thiết bị, ID thiết bị và Ngày cài đặt Windows.
 1. Thêm ảnh chụp màn hình ở trên vào thư mục ảnh chụp màn hình mà bạn đang sử dụng để quản lý quy trình này. Đảm bảo đặt tên ảnh theo định dạng sau “Tên thiết bị-Thông tin hệ thống.png” (định dạng được chấp nhận là png hoặc jpg).
 1. Mở cửa sổ Add/Remove Programs (Thêm/Xóa chương trình) và tìm kiếm “Autodesk”.  
 2. Chụp ảnh màn hình của tất cả các sản phẩm được liệt kê.  Nếu danh sách này dài hơn 1 trang, hãy chụp ảnh màn hình của từng trang hoàn chỉnh.
 1. Lưu các ảnh chụp màn hình để gửi đi.  Tuân theo quy ước đặt tên “<Tên thiết bị>-Chương trình 1,2,3….png”
 1. Chạy tập lệnh PowerShell sau để tạo một danh sách các Sản phẩm Autodesk.   Nếu bạn chưa quen với tập lệnh PowerShell, vui lòng tham khảo hướng dẫn đào tạo này.  Nếu Đại diện của Autodesk đã nhất trí với danh sách các sản phẩm trên từng máy tính, vui lòng chuyển sang bước 9.

Get-WmiObject -Class Win32_Product | where vendor -eq Autodesk |Export-Csv -Path C:\AutodeskProductsManual.csv

 1. Sau khi chạy tập lệnh này, hãy tìm tệp .csv ở vị trí sau: “C:\AutodeskProductsManual.csv”
 1. Chuyển các nội dung trong tệp .csv ở trên vào Mẫu kiểm kê thủ công. Các trường bắt buộc sẽ là
  1. cột R (InstallDate) được ánh xạ đến cột M (Installation_Date)
  2. cột Y (Name) được ánh xạ đến cột B (Autodesk_Products)
  3. Windows_Installation_Date (có trong phần cài đặt hệ thống)
  4. PC_Name (có trong phần cài đặt hệ thống)
 1. Mở mọi sản phẩm liệt kê ở trên và chụp ảnh màn hình Trình quản lý giấy phép (bạn có thể tìm thấy công cụ này bằng cách mở Help/About/Manage license… (Trợ giúp/Giới thiệu/Quản lý giấy phép…)).  Sau khi chụp ảnh màn hình, hãy lưu ảnh theo định dạng “<Tên thiết bị>-<Tên sản phẩm><Phiên bản sản phẩm/Năm>.png” (ví dụ: “BITesting-AutoCAD 2017.png") như mẫu bên dưới:
 1. Đối với từng sản phẩm ở bước 10, hãy điền dữ liệu được đánh dấu trong Mẫu kiểm kê thủ công:
  1. Ví dụ về cài đặt hàng loạt (độc lập):
 1. Ví dụ về cài đặt mạng
 1. Ví dụ về cài đặt người dùng
 1. Sau khi điền xong mẫu này và chụp ảnh màn hình tất cả các chi tiết về giấy phép sản phẩm trên một máy, vui lòng hoàn tất các bước từ 1 đến 11 cho mọi sản phẩm Autodesk cài đặt trên tất cả các máy đã được Đại diện của Autodesk nhất trí trước đây.
 2. Khi lập xong tài liệu cho tất cả các máy, hãy nén toàn bộ các tệp cần giao ở trên vào 1 tệp zip để gửi cho Autodesk.