Data Store Location (Vị trí kho lưu trữ dữ liệu)

Autodesk Inventory Tool sử dụng tệp lưu trữ đối tượng trong bộ nhớ cho dữ liệu thiết bị được kiểm kê ở dạng tệp XML. Khi chạy, AIT sẽ tải kho lưu trữ dữ liệu và lưu nếu có bất kỳ thay đổi nào. Không có yêu cầu đặc biệt nào đối với kho lưu trữ dữ liệu vì đây là tệp XML dựa trên văn bản được lưu trữ trong hệ thống tệp. Do đó, bạn có thể mở và xem tệp này trong bất kỳ ứng dụng nào mở được tệp văn bản, như Notepad chẳng hạn. Khi bạn chạy AIT lần đầu, kho lưu trữ dữ liệu mới sẽ tự động được tạo.

Vị trí của kho lưu trữ dữ liệu sẽ tùy thuộc vào vị trí cài đặt và cấu hình của AIT trong tệp AIT.exe.config.

Tùy chọn cài đặt DataStorePath trong tệp AIT.exe.config xác định vị trí của kho lưu trữ dữ liệu, trong đó giá trị mặc định là Default (Mặc định) sẽ cho AIT biết nên sử dụng vị trí mặc định:

      <setting name="DataStorePath" serializeAs="String">

        <value>Default</value>

      </setting>

Khi AIT đang chạy trong thư mục Program Files (Tệp chương trình) (vị trí cài đặt mặc định), kho lưu trữ dữ liệu sẽ được đặt tên là DataStore.xml và nằm ở thư mục sau:

C:\ProgramData\Autodesk\AIT

Nếu AIT đang chạy trong một thư mục không thuộc thư mục Program Files (Tệp chương trình), chẳng hạn như thẻ nhớ USB, thì kho lưu trữ dữ liệu sẽ có tên là DataStore.xml và nằm ở cùng thư mục chứa ScanWin.exe. Điều này đảm bảo rằng kho lưu trữ dữ liệu đi cùng với ứng dụng.

Ngoài ra, tùy chọn cài đặt DataStorePath trong ScanWin.exe.config có thể xác định đường dẫn tệp chứa tệp DataStore.xml.  Tùy chọn cài đặt này chỉ dùng cho quá trình quét dựa trên mạng qua tập lệnh đăng nhập/khởi động hoặc công cụ của bên thứ ba như Microsoft System Center (SCCM).  Ví dụ:

      <setting name="DataStorePath" serializeAs="String">

        <value>\\SERVER01\AIT\AIT\Data\</value>

      </setting>

Đường dẫn phải kết thúc bằng ký tự "\". Như vậy, tệp DataStore.xml sẽ nằm trong đường dẫn đã xác định.

Khi tùy chọn cài đặt PerComputerDataStore trong tệp AIT.exe.config được đặt thành True (giá trị mặc định là False), chứ không phải là một tệp lưu trữ dữ liệu có tên DataStore.xml, mỗi thiết bị chạy ScanWin sẽ tạo ra kho lưu trữ dữ liệu có tên của máy tính cục bộ. Tùy chọn cài đặt này chỉ dùng cho quá trình quét dựa trên mạng qua tập lệnh đăng nhập/khởi động hoặc công cụ của bên thứ ba như Microsoft System Center (SCCM).

      <setting name="PerComputerDataStore" serializeAs="String">

        <value>True</value>

      </setting>

Bạn chỉ nên sửa đổi các tùy chọn cài đặt DataStorePath và PerComputerDataStore khi sử dụng các quá trình quét dựa trên mạng của bên thứ ba hoặc tập lệnh đăng nhập/khởi động, chẳng hạn như Microsoft System Center (SCCM).

Bạn có thể xem phần Tổng quan về tệp cấu hình để tìm thêm thông tin chi tiết về tệp AIT.exe.config.