Individual Desktop Scan (Quét máy tính cá nhân)

Phương pháp này phù hợp nhất với các máy cá nhân yêu cầu quét bằng AIT.  Vui lòng lưu ý rằng nếu định dùng phương pháp này để quét nhiều máy, tốt nhất bạn nên xem xét phương pháp zip hoặc phương pháp thư mục dùng chung vì các phương pháp này sẽ tính đến các quy ước đặt tên trùng lặp cho dữ liệu xuất.   

  1. Tải xuống rồi cài đặt AIT trên máy của bạn.
  2. Chạy AITViewer.exe
  3. Chuyển đến tab "SCAN" (QUÉT) và nhập "localhost" vào trường "Specific Device" (Thiết bị cụ thể) trong phần DISCOVERY METHOD (PHƯƠNG PHÁP QUÉT)
  1. Chọn "Start" (Bắt đầu) và đợi cho đến khi bạn thấy thông báo "Scan Complete" (Quá trình quét hoàn tất) trong phần Scan Log (Nhật ký quét)
  1. Chuyển đến tab "View" (Xem) và chọn Export (Xuất).  Sau khi xuất, hãy gửi tệp "AutodeskProducts.xlsx" có liên quan đến người đại diện của bộ phận Tuân thủ cấp phép của Autodesk.