Features (Tính năng)

Dưới đây là thông tin tổng quan ngắn gọn về các tính năng hiện có của Autodesk Inventory Tool.

AIT có thể phát hiện các thiết bị bằng bất kỳ phương thức nào sau đây:

  • Active Directory: Các thiết bị được truy xuất từ Active Directory hoặc từ Đơn vị tổ chức đã chỉ định
  • Dải địa chỉ IP: Các thiết bị được phát hiện trong địa chỉ mạng CIDR hoặc dải địa chỉ IP đã chỉ định
  • Danh sách thiết bị: Một danh sách thiết bị có tên được cung cấp trong tệp văn bản đơn giản
  • Một thiết bị: Một thiết bị có tên

AIT thu thập thông tin sau từ các thiết bị Windows:

  • Thông tin về phần cứng và cấu hình của thiết bị
  • Thông tin về hệ điều hành Windows
  • Phần mềm Autodesk đã cài đặt (Lượt cài đặt MSI)
  • Nhật ký cài đặt/gỡ cài đặt phần mềm Autodesk
  • Dữ liệu giấy phép của phần mềm Autodesk
  • Dữ liệu sử dụng lần gần đây nhất cho phần mềm Autodesk

AIT sử dụng WMI để giao tiếp với các thiết bị và thu thập thông tin.  ScanWin hỗ trợ cả Windows Management Instrumentation và Windows Management Infrastructure phiên bản mới hơn. Theo mặc định, AIT sử dụng Windows Management Instrumentation. Nếu muốn, bạn có thể thay đổi cấu hình để buộc chạy Windows Management Infrastructure mặc dù điều này không được khuyến nghị.

AIT có thể sử dụng thông tin đăng nhập của người dùng đã đăng nhập (xác thực tích hợp) để truy cập vào Active Directory và quét các thiết bị, hoặc có thể sử dụng thông tin đăng nhập được cung cấp cho một tài khoản người dùng khác. Bạn có thể cung cấp trực tiếp thông tin đăng nhập khi chạy ứng dụng, nhờ sự hỗ trợ tối đa của Tiện ích Secure Credentials khi viết tập lệnh thực thi. Như vậy, tên người dùng và mật khẩu sẽ được mã hóa trên dòng lệnh hoặc tập lệnh lô.

AIT quét được cùng lúc nhiều thiết bị (theo mặc định là 15 thiết bị) và bạn có thể định cấu hình số lượng kết nối đồng thời trong tệp cấu hình AIT.exe . Nhiều kết nối đồng thời sẽ làm giảm tổng thời gian quét nhiều thiết bị.

Khi sử dụng tùy chọn Ad Hoc Agentless Inventory Scan (Quét kiểm kê đột xuất không dùng tác nhân), thông thường, bạn cần phải quét thường xuyên để đảm bảo tất cả thiết bị đều được thu thập.  Bạn có thể định cấu hình AIT để chạy theo lịch đã xác định bằng cách sử dụng Windows Task Scheduler. Hoạt động kiểm kê lại các thiết bị sẽ không diễn ra cho tới khi đến hạn quét tiếp theo (theo mặc định là 7 ngày). Nhờ đó, tải lượng trên các thiết bị và mạng sẽ giảm đi.

Nếu bạn sử dụng phương thức quét Active Directory, AIT sẽ lọc các thiết bị dựa trên ngày đăng nhập gần đây nhất, theo đó chỉ bao gồm các thiết bị đã đăng nhập vào mạng trong vòng số ngày đã chỉ định (theo mặc định là 45 ngày). Điều này đảm bảo rằng chỉ các thiết bị đang hoạt động mới được thêm.  Ngoài ra, AIT chỉ có thể bao gồm một tập con các thiết bị bằng cách chỉ định Đơn vị tổ chức (OU) sẽ dùng làm đường dẫn tìm kiếm gốc. Chỉ những thiết bị trong OU đã chỉ định và OU con của đơn vị đó mới được thêm vào.

AIT Windows Client có giao diện dễ sử dụng để bạn khám phá các dữ liệu kiểm kê thiết bị đã thu thập. Windows Client hiển thị danh sách thiết bị (khi các thiết bị được quét lần gần đây nhất) cùng với dữ liệu kiểm kê đầy đủ. Ngoài lỗi đã xảy ra, danh sách đó còn liệt kê mọi thiết bị không thể quét được, chẳng hạn như do thông tin đăng nhập không chính xác. Bạn có thể bắt đầu quá trình quét kiểm kê đột xuất không dùng tác nhân ngay trên giao diện Windows. Quá trình này sẽ chạy ứng dụng bảng điều khiển AIT trong nền.

Khi sử dụng AIT làm trình quét mạng qua tập lệnh đăng nhập, từng thiết bị sẽ xuất ra một tệp kiểm kê riêng ở vị trí thư mục tập trung. Bạn có thể nhập các tệp vào một kho lưu trữ dữ liệu tập trung trong AIT từ giao diện AIT Windows hoặc bằng cách chạy ứng dụng bảng điều khiển AIT.

Bạn có thể xuất dữ liệu mà AIT thu thập sang định dạng XLSX để các giải pháp khác của bên thứ ba có thể sử dụng trực tiếp.