Autodesk License ManagementAutodesk Inventory Tool (Vietnamese)Scan Methods (Phương thức quét)Shared Folder Method (Phương thức quét thư mục dùng chung)

Shared Folder Method (Phương thức quét thư mục dùng chung)

Bạn có thể sử dụng phương thức này khi người dùng có quyền truy cập vào ổ đĩa dùng chung/được ánh xạ.  Đối với người dùng từ xa, có khả năng phải sử dụng VPN.  Nếu bạn đang sử dụng vị trí dùng chung trên đám mây (Box, Sharepoint, OneDrive...), hãy dùng Phương thức quét tệp zip.

Bạn cần phải cài đặt Microsoft .NET Framework phiên bản 4.5.2 trở lên trên từng thiết bị sẽ chạy AIT.

 1. Tải xuống rồi cài đặt Công cụ kiểm kê Autodesk trên máy của bạn.
 2. Trên Ổ đĩa dùng chung có thể truy cập tập trung, hãy tạo một thư mục để lưu giữ ứng dụng AIT và một thư mục để lưu giữ các dữ liệu đã thu thập, ví dụ:
  1. C:\AIT - Thư mục gốc sẽ được chia sẻ
  2. C:\AIT\AIT - Thư mục lưu giữ các tệp của ứng dụng AIT
  3. C:\AIT\Data - Thư mục lưu giữ các tệp dữ liệu đã thu thập
 3. Đặt các quyền trong thư mục gốc để Mọi người đều có Toàn quyền kiểm soát
 4. Chia sẻ thư mục gốc rồi thêm Everyone (Mọi người) vào quyền chia sẻ, cấp quyền Full Control (Toàn quyền truy cập)
 5. Sao chép các mục có trong thư mục AIT từ C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Inventory Tool vào thư mục AIT (bước 2.ii).
 6. Chuyển đến thư mục AIT (bước 2.ii) rồi mở AIT.exe.config bằng Notepad
 7. Thay đổi giá trị "DataStorePath" thành đường dẫn UNC của thư mục Data (Dữ liệu) (bước 2.iii), đảm bảo có dấu ‘\’ ở cuối.
 8. Thay đổi giá trị "PerComputerDataStore" từ "False" (Sai) thành "True" (Đúng).
 1. Lưu rồi thoát
 1. Loại máy?
Máy tiêu chuẩn (Người dùng cuối có toàn quyền quản trị)

Lưu AIT_Standard.cmd vào thư mục  AIT (bước 2.i) rồi đổi tên thành AIT_Network.cmd

Máy bị khóa (Người dùng cuối không có quyền quản trị)

Lưu AIT_Admin.cmd vào thư mục AIT (bước 2.i) rồi đổi tên thành AIT_Network.cmd

Mở tệp AIT_Network.cmd bằng Notepad

Mã hóa thông tin đăng nhập quản trị của bạn bằng Tiện ích Secure Credentials

Chỉnh sửa tập lệnh để thay thế XXXX (được đánh dấu trong ảnh chụp màn hình bên dưới) bằng thông tin đăng nhập đã mã hóa được sao chép

 

 1. Mở tệp AIT_Network.cmd bằng Notepad
 2. Thay đổi giá trị SET AIT_DIR thành đường dẫn UNC của thư mục AIT (bước 2.i)
 1. Lưu rồi thoát.
 2. Trên từng máy bạn muốn kiểm kê, hãy chuyển đến Thư mục dùng chung rồi nhấp đúp vào tệp AIT_Network.cmd.
 3. Quá trình quét được xem là hoàn tất khi cửa sổ dấu nhắc lệnh biến mất.
 4. Tất cả các kết quả quét sẽ được lưu vào thư mục Data (Dữ liệu) (bước 2.iii).
 5. Sau khi mọi máy đã được quét, hãy Nhập kết quả quét vào AIT rồi Xuất kết quả đó ra định dạng Excel.
 6. Gửi tệp "AutodeskProducts.xlsx" đã xuất cho đại diện Autodesk của bạn