Autodesk License ManagementAutodesk Inventory Tool (Turkish)Scan Methods (Tarama Yöntemleri)Logon / Startup Script Scan Setup (Oturum Açma/Başlangıç Komut Dosyası Tarama Kurulumu)

Logon / Startup Script Scan Setup (Oturum Açma/Başlangıç Komut Dosyası Tarama Kurulumu)

Autodesk Inventory Tool, merkezi olarak erişilebilir bir konuma yüklenerek ve yapılandırılarak bir kullanıcı oturum açma veya aygıt başlatma komut dosyasının parçası olarak kullanılabilir. Bu modda, her aygıt için bir veri deposu dosyası olacak şekilde AIT yerel aygıtı envantere alır ve sonuçları merkezi bir konuma kaydeder. Bu bağımsız aygıt veri depoları, daha sonra bir AIT örneğine aktarılabilir. AIT, yalnızca henüz taranmamış veya yeniden tarama zamanı gelmiş aygıtları envantere alır.

Bu sayede aygıt güvenlik duvarları tarafından kısıtlanmaz ve yerel olarak oturum açan kullanıcının kimlik bilgileriyle çalışır. Bunun için AIT'yi çalıştıracak tüm aygıtlarda Microsoft .NET Framework v4.5.2 veya üzeri yüklü olmalıdır.

Oturum açma komut dosyasını kullanarak ağ envanter taraması için AIT'yi nasıl dağıtacağınız hakkındaki bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. Bu bilgiler, küçük bir ortam için temel kurulumu kapsar; daha büyük çok siteli ağlar için daha fazla planlama gerekli olabilir.

Merkezi olarak erişilebilir bir sunucuda, AIT'yi tutmak için bir klasör, toplanan verileri tutmak için ise başka bir klasör oluşturun. Örneğin:

 • C:\AIT: Paylaşılacak kök klasör (Salt Okunur)
 • C:\AIT\AIT:  AIT uygulama dosyalarını içeren klasör (Salt Okunur)
 • C:\AIT\Data: Toplanan veri dosyalarını içeren klasör (Okuma ve Yazma)

Kök klasördeki izinleri, Authenticated Users (Kimliği Doğrulanmış Kullanıcılar) Read & execute (Okuma ve yürütme), List folder contents (Klasör içeriğini listeleme) ve Read (Okuma) izinlerine sahip olacak ve alt klasör ile dosyalara uygulayacak şekilde ayarlayın:

Data (Veri) klasöründeki izinleri, Authenticated Users (Kimliği Doğrulanmış Kullanıcılar) grubu Modify (Değiştirme), Read & execute (Okuma ve yürütme), List folder contents (Klasör içeriğini listeleme), Read (Okuma) ve Write (Yazma) izinlerine sahip olacak şekilde ayarlayın:

Kök klasörü paylaşın ve Authenticated Users (Kimliği Doğrulanmış Kullanıcılar) Change (Değiştirme) ve Read (Okuma) izinlerine sahip olacak şekilde paylaşım yetkisi verin:

Bu işlem, klasör izinleriyle birleştirildiğinde, kimliği doğrulanmış kullanıcılara oturum açtıklarında veri deposu dosyalarının oluşturulabilmesi ve güncellenebilmesi için paylaşım ve AIT uygulamasına ilişkin salt okunur haklar ile veri klasörüne okuma/yazma izinleri verir.

\\SERVER01\AIT                                 Salt okunur erişimle paylaşılan kök klasör

\\SERVER01\AIT\AIT                       Salt okunur erişimle paylaşılan AIT uygulama klasörü

\\SERVER01\AIT\Data                     Okuma/yazma erişimiyle paylaşılan veri klasörü

Autodesk Inventory Tool klasörünün içindekileri C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Inventory Tool\ konumundan paylaşılan C:\AIT\AIT klasörüne kopyalayın:

Kopyalama işlemi tamamlandıktan sonra hedef klasörde tam olarak 51 dosya olmalıdır.

Not Defteri gibi bir metin düzenleyicisi kullanarak AIT klasöründe bulunan AIT.exe.config dosyasını düzenleyin ve aşağıdaki değişiklikleri yapın:

 • DataStorePath:  Sonunda "\" olduğundan emin olarak UNC yolunu paylaşımda bulunan veri klasörüne ayarlayın.
 • PerComputerDataStore:  ScanWin çalıştıran her aygıt DataStorePath'te ayrı bir veri deposuna kayıt oluşturacak şekilde True (Doğru) olarak ayarlayın.

Örneğin:

      <setting name="DataStorePath" serializeAs="String">

        <value>\\SERVER01\AIT\Data\</value>

      </setting>

      <setting name="PerComputerDataStore" serializeAs="String">

        <value>True</value>

      </setting>

Uzak bir makineden, yerel bilgisayarı taramak için "/c localhost /fp /lu /rp /sl" parametreleriyle paylaşım içinde bulunan AIT' uygulama klasöründen AIT'yi çalıştırın. Örneğin:

<p>\\SERVER01\AIT\AIT.exe /c localhost /fp /lu /rp /sl</p>
Click to copy

Düzgün çalıştığından ve sonuçları paylaşımda bulunan Data (Veri) klasörüne kaydettiğinden emin olun. Data (Veri) klasöründe herhangi bir sonuç görünmüyorsa, izinlerinizin doğru ayarlandığından emin olun.

Oturum açma komut dosyası tarafından çağrılacak veya kendisi oturum açma komut dosyası olacak AIT'yi çalıştırmak için bir toplu dosya kullanılmalıdır. Kullanılması önerilen komut dosyası aşağıdadır:

<p>@ECHO OFF
REM Batch script to start Autodesk Inventory Tool to scan the local machine
Title Autodesk Inventory Tool

REM Set the path to the Autodesk Inventory Tool directory share
SET AIT_DIR="\\SERVER01\AIT"

REM Only run if .NET Framework 4.5.2 or later is installed
REG QUERY "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319\SKUs\.NETFramework,Version=v4.5.2" 2&gt;nul
IF ERRORLEVEL 1 (
  GOTO DOTNETNOTINSTALLED
) ELSE (
  GOTO DOTNETINSTALLED
)

:DOTNETINSTALLED
REM Execute Autodesk Inventory Tool to perform a scan of the local machine
IF DEFINED COMPUTERNAME (
REM Use the actual computer name when available
START "AIT Local Scan" /B /D "%AIT_DIR%\AIT" "AIT.exe" /c %COMPUTERNAME% /o "%AIT_DIR%\Data\%COMPUTERNAME%" /fp /lu /rp /sl
) ELSE (
REM If not, use localhost to identify the local machine
START "AIT Local Scan" /B /D "%AIT_DIR%\AIT" "AIT.exe" /c localhost /fp /lu /rp /sl
)
EXIT

:DOTNETNOTINSTALLED
REM .NET Framework 4.5.2 is not installed, create a log file to indicate this
IF DEFINED COMPUTERNAME (
ECHO %COMPUTERNAME% does not have .NET Framework 4.5.2 installed &gt; "%AIT_DIR%\Data\%COMPUTERNAME%.LOG"
)
EXIT</p>
Click to copy

Yukarıdaki komut dizisinin bir kopyası buradan indirilebilir.

AIT_DIR değişkeni, verilerin ve günlük dosyalarının yazılması gereken paylaşımı gösterecek şekilde değiştirilmelidir.  Örneğin:

SET AIT_DIR="\\ACMEDC01\AIT"

Yukarıdaki komut dosyası, etki alanı için NETLOGON paylaşımına kopyalanabilir veya paylaşılan AIT klasörüne yerleştirilebilir. Etki alanı için NETLOGON paylaşımına kopyalama yapıyorsanız, toplu komut dosyasını şuraya kopyalayın:

C:\Windows\SYSVOL\sysvol\<domain>\scripts

Oturum açma komut dosyasının bir parçası olarak çalışmayı test etmek amacıyla bu toplu komut dosyasını mevcut oturum açma komut dosyasından çağırın veya mevcut bir oturum açma komut dosyası yoksa, test kullanıcısı için kullanıcının Logon script (Oturum açma komut dosyası) alanına toplu komut dosyasının adını girin:

Test edildikten sonra, yukarıdaki talimatları kullanarak Active Directory Users and Computers'deki (Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları) her kullanıcının Profile (Profil) öğesini değiştirerek ilgili tüm kullanıcılara uygulanabilir veya Group Policy (Grup İlkesi) aracılığıyla sunulabilir. Group Policy (Grup İlkesi) kullanma talimatları aşağıda yer almaktadır.

Grup İlkesi Dağıtımı için Yapılandırma

Control Panel > System and Security > Administrative Tools (Denetim Masası > Sistem ve Güvenlik > Yönetimsel Araçlar) üzerinden Group Policy Management (Grup İlkesi Yönetimi) konsolunu açın.

Domains (Etki Alanları) ağacını genişletin, bir etki alanı veya Kuruluş Birimi'ne sağ tıklayın ve Create a GPO in this domain and Link it here... (Bu alanda bir GPO oluşturun ve buraya bağlayın...) öğesini seçin.

New GPO (Yeni GPO) iletişim kutusunda GPO'ya açıklayıcı bir isim verin ve ardından OK (Tamam) öğesine tıklayın.

Domains (Etki Alanları) ağacında yeni GPO'yu bulun (yukarıda seçtiğiniz etki alanı veya kuruluş birimi altında), sağ tıklayın ve Edit (Düzenle) öğesini seçin.

Bu aşamadan sonra bir Logon Script (Oturum Açma Komut Dosyası) veya Startup Script (Başlangıç Komut Dosyası) kullanmanız gerekip gerekmediğini belirlemelisiniz:

 • Son kullanıcılarınız yerel bilgisayarlarında yönetici ayrıcalıklarına sahipse, bir Logon Script (Oturum Açma Komut Dosyası) kullanın
 • Son kullanıcılarınız yerel bilgisayarlarında yönetici ayrıcalıklarına sahip değilse, bir Startup Script (Başlangıç Komut Dosyası) kullanın
Oturum Açma Komut Dosyasını Yapılandırma

Group Policy Management Editor (Grup İlkesi Yönetimi Düzenleyicisi) bölümünde, User Configuration > Policies > Windows Settings > Scripts (Logon/Logoff) (Kullanıcı Yapılandırması > İlkeler > Windows Ayarları > Komut Dosyaları (Oturum Açma/Oturum Kapatma)) kısmına gidin ve ardından sağ taraftaki Logon (Oturum Aç) öğesine çift tıklayın.

Logon Properties (Oturum Açma Özellikleri) penceresinde Show Files... (Dosyaları Göster...) öğesine tıklayın.

AIT_Network.cmd toplu komut dosyasını klasöre kopyalayın ve pencereyi kapatın.

Logon Properties (Oturum Açma Özellikleri) penceresinde Add... (Ekle...) öğesine tıklayın.

Oturum açma komut dosyası dizinini açmak için Browse (Göz At) öğesine tıklayın, ardından AIT_Network.cmd toplu komut dosyasını seçin ve OK (Tamam) öğesine tıklayın.

Komut dosyasının Logon Properties (Oturum Açma Özellikleri) penceresindeki listede göründüğünden emin olun ve ardından OK (Tamam) öğesine tıklayın.

Önce GPO'nuzun Group Policy Management Editor (Grup İlkesi Yönetimi Düzenleyicisi) penceresini ve ardından Group Policy Management (Grup İlkesi Yönetimi) penceresini kapatın.

Başlangıç Komut Dosyasını Yapılandırma

Group Policy Management Editor (Grup İlkesi Yönetimi Düzenleyicisi) bölümünde, Computer Configuration > Policies > Windows Settings > Scripts (Startup/Shutdown) (Bilgisayar Yapılandırması > İlkeler > Windows Ayarları > Komut Dosyaları (Başlangıç/Kapatma)) kısmına gidin ve ardından sağ taraftaki Startup (Başlangıç) öğesine çift tıklayın.

Startup Properties (Başlangıç Özellikleri) penceresinde Show Files... (Dosyaları Göster...) öğesine tıklayın.

AIT_Network.cmd toplu komut dosyasını klasöre kopyalayın ve pencereyi kapatın.

Startup Properties (Başlangıç Özellikleri) penceresinde Add... (Ekle...) öğesine tıklayın.

Başlatma komut dosyası dizinini açmak içinBrowse (Göz At) öğesine tıklayın, ardından AIT_Network.cmd toplu komut dosyasını seçin ve OK (Tamam) öğesine tıklayın.

Komut dosyasının Startup Properties (Başlangıç Özellikleri) penceresindeki listede göründüğünden emin olun ve ardından OK (Tamam) öğesine tıklayın.

Önce GPO’nuzun Group Policy Management Editor (Grup İlkesi Yönetimi Düzenleyicisi) penceresini ve ardından Group Policy Management (Grup İlkesi Yönetimi) penceresini kapatın.

 

Tüm bilgisayarların envanter işlemleri tamamlandıktan sonra, masaüstünde bulunan Autodesk Inventory Tool kısayoluna çift tıklayın ve Importing Data Stores (Veri Depolarını İçe Aktarma) bölümündeki adımları kullanarak Data (Veri) paylaşımındaki sonuçları içe aktarın.