Autodesk License Management Autodesk Inventory Tool (Thai)Downloads (ดาวน์โหลด)Autodesk Inventory Tool Export Example (ตัวอย่างการส่งออกจาก Autodesk Inventory Tool)

Autodesk Inventory Tool Export Example (ตัวอย่างการส่งออกจาก Autodesk Inventory Tool)

นี่คือตัวอย่างของการส่งออกจาก Autodesk Inventory Tool ที่จำเป็นจะต้องส่งถึง Autodesk เมื่อสแกนเสร็จสิ้นแล้ว  หากต้องการดูคำอธิบายของช่องที่ต้องกรอก โปรดอ่านบทความนี้