Autodesk License Management Autodesk Inventory Tool (Thai)AIT Windows Client (AIT Windows Client)Importing Data Stores (การนำเข้าที่จัดเก็บข้อมูล)

Importing Data Stores (การนำเข้าที่จัดเก็บข้อมูล)

เมื่อใช้สคริปต์การเข้าสู่ระบบ/การเปิดเครื่อง วิธีไดรฟ์ USB หรือโหมดการทำงาน SCCM หรือเมื่อนำ AIT มาใช้งานหลายอินสแตนซ์ จะสามารถนำเข้าที่จัดเก็บข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยโหมดการทำงานเหล่านี้ลงในอินสแตนซ์ AIT ส่วนกลาง ซึ่งจะรวมผลการสแกนเข้าด้วยกัน

หากต้องการนำเข้าที่จัดเก็บข้อมูลลงในอินสแตนซ์ AIT จากพื้นที่ทำงาน View (มุมมอง) ให้คลิกปุ่ม Import (นำเข้า)

ซึ่งจะเปิดกล่องโต้ตอบ Import All Files from Folder (นำเข้าไฟล์ทั้งหมดจากโฟลเดอร์) ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถไปที่ตำแหน่งของไฟล์ที่จัดเก็บข้อมูล แล้วคลิก Open (เปิด):

ไฟล์เหล่านี้อาจเป็นไฟล์ที่ตั้งชื่อตามเครื่องพีซี เช่น ไฟล์จากสคริปต์การเข้าสู่ระบบ, หรือที่จัดเก็บข้อมูลไฟล์เดียว, DataStore.xml, ไฟล์จากการสแกนแบบแตนด์อโลนผ่านหน่วยความจำ USB หรืออินสแตนซ์อื่นของ ScanWin

โดยจะบอก AIT ให้นำเข้าไฟล์ XML ที่จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดจากโฟลเดอร์ที่เลือก และจะรวมข้อมูลบัญชีทรัพย์สินเข้ากับอินสแตนซ์ของที่จัดเก็บข้อมูลภายในเครื่อง  เมื่อการนำเข้าเสร็จสิ้นแล้ว ที่จัดเก็บข้อมูลภายในจะถูกโหลดกลับอีกครั้ง:

จากนั้น ข้อมูลที่นำเข้าก็จะใช้งานได้ในพื้นที่ทำงาน View:

หากต้องการส่งออกรายงานที่รวบรวมได้ในรูปแบบ XLSX ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวข้อ Exporting Report (การส่งออกรายงาน)