Silent Mode (โหมดเงียบ)

สำหรับวิธีการสแกนที่ใช้สคริปต์ เช่น การสแกนสคริปต์การเข้าสู่ระบบ/การเปิดเครื่อง งานตามกำหนดเวลาของสคริปต์การเข้าสู่ระบบ/การเปิดเครื่อง หรือการตั้งค่าการสแกนสคริปต์การเข้าสู่ระบบ/การเปิดเครื่องสำหรับสภาพแวดล้อม Azure คุณสามารถเลือกเรียกใช้การสแกนในโหมดเงียบได้

วิธีนี้จะป้องกันไม่ให้แอปพลิเคชัน AIT หรือหน้าต่างข้อความแจ้งคำสั่งใดๆ ปรากฏแก่ผู้ใช้ปลายทาง AIT จะปรากฏเป็นกระบวนการภายใน Task Manager (ตัวจัดการงาน) เท่านั้น

การตั้งค่า

หากต้องการเรียกใช้การสแกนในโหมดเงียบ ให้ดาวน์โหลดทั้ง AIT_Launcher.vbs และ AIT_Run.cmd ที่แนบไว้ด้านล่าง แล้ววางไว้ในตำแหน่งเดียวกับไฟล์ AIT_Network.cmd


AIT_Launcher.vbs

ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง


AIT_Run.cmd

คลิกขวาแล้วเลือก Open With Notepad (เปิดด้วย Notepad)

แทนที่ "\\path" ด้วยพาธแบบเต็มของตำแหน่งที่ AIT_Launcher.vbs และ AIT_Network.cmd อยู่

ตัวอย่าง

หาก AIT_Launcher.vbs และ AIT_Network.cmd อยู่ใน \\server01\folder01\AIT สคริปต์ของคุณจะมีลักษณะดังนี้

การใช้งาน

ใช้ {AIT_Run.cmd แทน AIT_Network.cmd โดยขึ้นอยู่กับวิธีการสแกนที่คุณต้องการใช้

ตัวอย่าง

สำหรับวิธีการสแกนสคริปต์การเข้าสู่ระบบ เลือก AIT_Run.cmd แทน AIT_Network.cmd ในขั้นตอนด้านล่าง