Autodesk License Management Autodesk Inventory Tool (Thai)Scan Methods (วิธีสแกน)Logon / Startup Script Scheduled Task (งานตามกำหนดเวลาของสคริปต์การเข้าสู่ระบบ/การเปิดเครื่อง)

Logon / Startup Script Scheduled Task (งานตามกำหนดเวลาของสคริปต์การเข้าสู่ระบบ/การเปิดเครื่อง)

ในกรณีที่มีการเชื่อมต่อกับโดเมนที่จำกัด การตั้งค่างานตามกำหนดเวลาจาก GPO อาจเป็นประโยชน์เพื่อให้รวบรวมข้อมูลได้เร็วขึ้น

เปิดคอนโซล Group Policy Management (การจัดการนโยบายกลุ่ม) จาก Control Panel (แผงควบคุม) > System and Security (ระบบและการรักษาความปลอดภัย) > Administrative Tools (เครื่องมือการดูแลระบบ)

ขยายแผนผัง Domains (โดเมน) คลิกขวาที่ชื่อโดเมนหรือ OU และเลือก Create a GPO in this domain and Link it here (สร้าง GPO ในโดเมนนี้และเชื่อมโยงที่นี่)...

ในกล่องโต้ตอบ New GPO (GPO ใหม่) ให้ตั้งชื่อ GPO ที่อธิบายรายละเอียดชัดเจน แล้วคลิก OK (ตกลง)

ค้นหา GPO ใหม่ในแผนผัง Domains (โดเมน) (ใต้โดเมนหรือ OU ที่คุณเลือกไปข้างต้น) คลิกขวา และเลือก Edit (แก้ไข)

ไปที่ Computer configuration (การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์) > Preferences (การตั้งค่า) > Control Panel Settings (การตั้งค่าแผงควบคุม) > Scheduled Task (งานตามกำหนดเวลา) คลิกขวาแล้วเพิ่ม New (ใหม่) > Scheduled Task (งานตามกำหนดเวลา)

เรียกใช้งาน Autodesk AIT แล้วในช่อง Run ให้พิมพ์พาธ UNC ที่มี AIT_Network.cmd อยู่ (ตัวอย่าง: \\dc01\AIT\AIT\AIT_network.cmd)

หากคุณไม่ได้ตั้งค่าพาธ UNC ให้ทำตามขั้นตอนในวิธีโฟลเดอร์ที่แชร์ร่วมกัน

คลิกแท็บ Schedule (กำหนดเวลา) แล้วเลือก Advanced (ขั้นสูง)  

ทำเครื่องหมายที่ End Date (วันที่สิ้นสุด) และกำหนดจำนวนวันที่จะให้งานตามกำหนดเวลาทำงาน

ทำเครื่องหมายที่ Repeat Task (ทำซ้ำงาน) แล้วตั้งค่าให้งานตามกำหนดเวลาทำงานทุกๆ 1 ชั่วโมงตลอดวันทำงาน แล้วกด OK

ขณะนี้ได้สร้างงานตามกำหนดเวลาขึ้นแล้ว