Autodesk License Management Autodesk Inventory Tool (Thai)AIT Settings (การตั้งค่า AIT)Data Store Location (ตำแหน่งที่จัดเก็บข้อมูล)

Data Store Location (ตำแหน่งที่จัดเก็บข้อมูล)

Autodesk Inventory Tool ใช้ที่จัดเก็บอ็อบเจ็กต์ในหน่วยความจำสำหรับข้อมูลอุปกรณ์ที่จัดทำบัญชีทรัพย์สิน ซึ่งเก็บถาวรไว้ในไฟล์ XML AIT จะโหลดที่จัดเก็บข้อมูลเมื่อเรียกใช้ และจะได้รับการบันทึกหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่มีข้อกำหนดพิเศษสำหรับที่จัดเก็บข้อมูล เนื่องจากเป็นไฟล์ XML ที่ใช้ข้อความ ซึ่งจัดเก็บไว้ในระบบไฟล์ เนื่องจากเป็นไฟล์ข้อความ จึงสามารถเปิดและดูได้ในแอปพลิเคชันใดๆ ที่สามารถเปิดไฟล์ข้อความได้ เช่น Notepad เมื่อเรียกใช้ AIT เป็นครั้งแรก ที่จัดเก็บข้อมูลใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

ตำแหน่งของที่จัดเก็บข้อมูลขึ้นอยู่กับตำแหน่งการติดตั้ง AIT และการกำหนดค่าในไฟล์ AIT.exe.config

การตั้งค่า DataStorePath ในไฟล์ AIT.exe.config จะกำหนดตำแหน่งของที่จัดเก็บข้อมูล โดยค่าเริ่มต้นจะเป็น Default ซึ่งบอก AIT ให้ใช้ตำแหน่งเริ่มต้น:

      <setting name="DataStorePath" serializeAs="String">

        <value>Default</value>

      </setting>

เมื่อเรียกใช้ AIT จากโฟลเดอร์ Program Files ซึ่งเป็นตำแหน่งการติดตั้งเริ่มต้น ที่จัดเก็บข้อมูลจะถูกตั้งชื่อว่า DataStore.xml และจะอยู่ในไดเรกทอรีต่อไปนี้:

C:\ProgramData\Autodesk\AIT

หากเรียกใช้ AIT จากโฟลเดอร์ที่ไม่อยู่ในโฟลเดอร์ Program Files เช่น จากหน่วยความจำ USB ที่จัดเก็บข้อมูลจะถูกตั้งชื่อว่า DataStore.xml และอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันกับ ScanWin.exe ซึ่งทำให้แน่ใจได้ว่าที่จัดเก็บข้อมูลจะอยู่ด้วยกันกับแอปพลิเคชัน

อีกวิธีหนึ่ง การตั้งค่า DataStorePath ภายใน ScanWin.exe.config สามารถกำหนดพาธไฟล์ที่จะจัดเก็บไฟล์ DataStore.xml ได้  วิธีนี้ใช้สำหรับการสแกนบนเครือข่ายผ่านสคริปต์การเข้าสู่ระบบ/การเปิดเครื่อง หรือเครื่องมือของบุคคลภายนอกเท่านั้น เช่น Microsoft System Center (SCCM)  ตัวอย่างเช่น:

      <setting name="DataStorePath" serializeAs="String">

        <value>\\SERVER01\AIT\AIT\Data\</value>

      </setting>

พาธควรสิ้นสุดด้วยอักขระ ‘\’ ซึ่งจะทำให้ไฟล์ DataStore.xml อยู่ในพาธที่กำหนด

เมื่อการตั้งค่า PerComputerDataStore ในไฟล์ AIT.exe.config ถูกกำหนดเป็น True (ค่าเริ่มต้นคือ False) แทนที่จะมีไฟล์จัดเก็บข้อมูลไฟล์เดียวที่ชื่อ DataStore.xml อุปกรณ์แต่ละเครื่องที่เรียกใช้ ScanWin จะสร้างที่จัดเก็บข้อมูลโดยใช้ชื่อของคอมพิวเตอร์ที่อยู่ วิธีนี้ใช้สำหรับการสแกนบนเครือข่ายผ่านสคริปต์การเข้าสู่ระบบ/การเปิดเครื่อง หรือเครื่องมือของบุคคลภายนอกเท่านั้น เช่น Microsoft System Center (SCCM)

      <setting name="PerComputerDataStore" serializeAs="String">

        <value>True</value>

      </setting>

ควรปรับเปลี่ยนการตั้งค่า DataStorePath และ PerComputerDataStore ก็ต่อเมื่อใช้สคริปต์การเข้าสู่ระบบ/การเปิดเครื่องหรือการสแกนบนเครือข่ายของบุคคลภายนอก เช่น Microsoft System Center (SCCM)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์ AIT.exe.config ได้ในหัวข้อ Configuration File Overview (ภาพรวมของไฟล์การกำหนดค่า)