Autodesk License Management Autodesk Inventory Tool (Thai)AIT Windows Client (AIT Windows Client)Scan Workspace (สแกนพื้นที่ทำงาน)

Scan Workspace (สแกนพื้นที่ทำงาน)

พื้นที่ทำงาน Scan มีสองฟังก์ชันหลัก:

  • การดำเนินการจัดทำบัญชีทรัพย์สินแบบไม่ใช้เอเจนต์เฉพาะกิจผ่านวิธีค้นหาวิธีใดวิธีหนึ่งในสี่วิธี
  • การนำเข้าข้อมูลจากที่จัดเก็บข้อมูลการสแกนเครือข่าย/เอกเทศ หรือจากอินสแตนซ์อื่นของ AIT

ข้อมูลต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของพื้นที่ทำงาน Scan: