Autodesk License Management Autodesk Inventory Tool (Thai)Network License Server (เซิร์ฟเวอร์สิทธิการใช้งานในเครือข่าย)Network License Server Report Log Setup (การตั้งค่าบันทึกรายงานเซิร์ฟเวอร์สิทธิการใช้งานในเครือข่าย)

Network License Server Report Log Setup (การตั้งค่าบันทึกรายงานเซิร์ฟเวอร์สิทธิการใช้งานในเครือข่าย)

ภาพรวม

จุดประสงค์ของขั้นตอนนี้คือเพื่อค้นหาไฟล์สิทธิการใช้งานและเปิดใช้งานการบันทึกรายงานบนเซิร์ฟเวอร์สิทธิการใช้งานในเครือข่าย โปรดทราบว่าขั้นตอนนี้จะต้องทำซ้ำกับเซิร์ฟเวอร์สิทธิการใช้งานในเครือข่ายทั้งหมดในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ  วิดีโอนี้อธิบายกระบวนการที่ระบุไว้ด้านล่างเพื่อความสะดวกของคุณ

การค้นหาไฟล์สิทธิการใช้งาน

การค้นหาไฟล์สิทธิการใช้งานเป็นกระบวนการง่ายๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ LMTOOLS เครื่องมือนี้อาจอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง แต่โดยทั่วไปจะอยู่ใน C:\Program Files\Autodesk Network License Manager หากคุณไม่พบ LMTOOLS เพียงทำการค้นหา lmtools.exe เมื่อพบแล้ว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

 • เปิด lmtools.exe ด้วยการดับเบิลคลิก
 • ไปที่แท็บ Config Services (กำหนดค่าการบริการ)
 • คัดลอกพาธของไฟล์สิทธิการใช้งานจากฟิลด์ Path to the license file (พาธไปยังไฟล์สิทธิการใช้งาน)

การสร้างไฟล์ตัวเลือกเพื่อเปิดใช้งานการรายงาน

ใช้ Windows Explorer เพื่อเรียกดูไดเรกทอรีของตำแหน่งที่คุณพบไฟล์สิทธิการใช้งาน (ด้านบน) หากคุณไม่เห็นไฟล์ชื่อ adskflex.opt ให้ดูหัวข้อด้านล่างที่ชื่อ Appending (ต่อท้าย) ไฟล์ตัวเลือกเพื่อเปิดใช้งานการรายงาน หากคุณไม่เห็นไฟล์ชื่อ adskflex.opt ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

 • คลิกที่ปุ่ม Start พิมพ์ notepad แล้วคลิก OK
 • คัดลอกแล้ววางข้อความต่อไปนี้ลงในไฟล์ REPORTLOG +"C:\Program Files\Autodesk Network License Manager\report.rl"

ทั้งนี้ อาจไม่ต้องใช้พาธด้านบนก็ได้ และพาธนี้อาจใช้ไม่ได้กับตำแหน่งการติดตั้งของคุณ คุณสามารถวางบันทึกรายงานไว้ที่ใดก็ได้ในระบบไฟล์ภายในเครื่อง ไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องหมายคำพูดคร่อมพาธ หากพาธไม่มีช่องว่าง

บันทึกไฟล์เป็น adskflex.opt ในไดเร็กทอรีเดียวกับไฟล์สิทธิการใช้งาน Autodesk ของคุณ

ข้อสำคัญ:: ต้องบันทึกไฟล์ไว้ในไดเร็กทอรีเดียวกับไฟล์สิทธิการใช้งาน

โปรดทราบว่าคุณต้องเปลี่ยนรายการแบบเลื่อนลงที่ชื่อ Save as type (บันทึกเป็นประเภท) เป็น All Files (ไฟล์ทั้งหมด) เพื่อไม่ให้บันทึกด้วยนามสกุล TXT หากไฟล์มีนามสกุล TXT ไฟล์นั้นจะไม่ทำงาน

การต่อท้ายไฟล์ตัวเลือกเพื่อเปิดใช้งานการรายงาน

ใช้ Windows Explorer เพื่อเรียกดูไดเรกทอรีของตำแหน่งที่คุณพบไฟล์สิทธิการใช้งาน (ด้านบน) หากคุณไม่เห็นไฟล์ชื่อ adskflex.opt โปรดดูหัวข้อด้านบนที่ชื่อว่า Creating (สร้าง) ไฟล์ตัวเลือกเพื่อเปิดใช้งานการรายงาน หากคุณเห็นไฟล์ที่ชื่อ adskflex.opt ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

 • คลิกขวาที่ adskflex.opt แล้วเลือก Open With… (เปิดด้วย…)
 • เลือก Notepad จากรายการแล้วคลิก OK
 • คลิก Edit (แก้ไข) แล้วเลือก Find… (ค้นหา…)

พิมพ์ REPORTLOG แล้วคลิก OK หากไม่พบผลลัพธ์ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไป หากพบไวยากรณ์ แสดงว่าได้กำหนดค่าบันทึกรายงานไว้แล้ว ตรวจสอบว่ามีไวยากรณ์อยู่ในระบบไฟล์ในตำแหน่งที่ระบุ ไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติมหากมีไวยากรณ์อยู่

 • คัดลอกและวางข้อความต่อไปนี้ที่ส่วนท้ายของไฟล์ REPORTLOG +"C:\Program Files\Autodesk Network License Manager\report.rl"

ทั้งนี้ อาจไม่ต้องใช้พาธด้านบนก็ได้ และพาธนี้อาจใช้ไม่ได้กับตำแหน่งการติดตั้งของคุณ คุณสามารถวางบันทึกรายงานไว้ที่ใดก็ได้ในระบบไฟล์ภายในเครื่อง ไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องหมายคำพูดคร่อมพาธ หากพาธไม่มีช่องว่าง

 • บันทึกไฟล์

การใช้งานไฟล์ตัวเลือก

ในการใช้งานไฟล์ตัวเลือกใหม่ หรือใช้การเปลี่ยนแปลงกับไฟล์ตัวเลือกที่มีอยู่ คุณต้องรีสตาร์ทบริการเซิร์ฟเวอร์สิทธิการใช้งาน (ไม่ใช่ตัวเซิร์ฟเวอร์เอง) การอ่านไฟล์สิทธิการใช้งานอีกครั้งไม่เพียงพอ

 • เปิด LMTOOLS (ดูขั้นตอนด้านบนเพื่อค้นหา lmtools.exe) และไปที่แท็บ Stop/Start/Reread (หยุด/เริ่ม/อ่านใหม่)
 • คลิก Stop Server (หยุดเซิร์ฟเวอร์) รอ 5-10 วินาที แล้วคลิก Start Server (เริ่มเซิร์ฟเวอร์)
 • ตรวจสอบว่าขณะนี้มีการใช้ไฟล์ตัวเลือกและเริ่มบันทึกรายงาน โดยไปที่แท็บ Config Services (กำหนดค่าการบริการ) แล้วคลิก View Log… (ดูบันทึก) ซึ่งอยู่ทางด้านขวาของพาธไปยังไฟล์บันทึกการดีบัก
 • คุณควรจะเห็นรายการลักษณะดังต่อไปนี้

ทั้งสองพาธอาจแสดงตำแหน่งที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับไฟล์สิทธิการใช้งานและ/หรือตำแหน่งรายงาน

สำคัญ

ขั้นตอนที่ 1: ส่งสำเนาบันทึกการดีบักไปยังตัวแทน Autodesk หรือ Autodesk Partner เพื่อยืนยันว่าได้เริ่มบันทึกรายงานแล้ว

ขั้นตอนที่ 2: อนุญาตให้บันทึกรายงานทำงานเป็นเวลาอย่างน้อย 10 วัน ก่อนที่จะส่งบันทึกรายงานและสำเนาของไฟล์สิทธิการใช้งาน (พาธที่ได้รับก่อนหน้านี้) ไปยังตัวแทน Autodesk หรือ Autodesk Partner โปรดตั้งชื่อบันทึกรายงานและไฟล์สิทธิการใช้งานเป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์

ตัวอย่าง:

บันทึกรายงาน: server1234_report.rl

ไฟล์สิทธิการใช้งาน: server1234_license.lic