Report Contents (เนื้อหาของรายงาน)

จุดข้อมูลต่อไปนี้ (หากพบ) จะรวมอยู่ในรายงานมาตรฐานเมื่อส่งออกจาก AIT  หากต้องการดาวน์โหลดตัวอย่างการส่งออกจาก AIT โปรดอ่านบทความนี้  

ชื่อคอลัมน์

คำอธิบาย

PC_Name
ชื่อโฮสต์หรือที่อยู่ IP
Autodesk_Products ชื่อผลิตภัณฑ์ Autodesk
Version เวอร์ชันผลิตภัณฑ์ Autodesk
Serial_Number หมายเลขประจำผลิตภัณฑ์ Autodesk
Installation_Type ประเภทการติดตั้งผลิตภัณฑ์ Autodesk
Installation_Location ตำแหน่งการติดตั้งผลิตภัณฑ์ Autodesk
Query_Status ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการสแกนครั้งล่าสุด หากมี
Query_Date วันที่สแกนครั้งล่าสุด
ADSKFLEX_License_File ชื่อของเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานเครือข่ายที่เครื่องพีซีไคลเอ็นต์ถูกกำหนดค่าให้ดึงสิทธิ์การใช้งาน
Action_Date วันที่ติดตั้งหรือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ Autodesk ตามที่บันทึกไว้ใน Application Event Log (บันทึกเหตุการณ์ของแอปพลิเคชัน) วันที่ส่งคำขอให้เปิดใช้งานจากข้อมูล ADLM หรือวันที่ใช้แอปพลิเคชันครั้งล่าสุด
Action การดำเนินการที่ดำเนินการดังที่บันทึกไว้ใน Application Event Log (บันทึกเหตุการณ์ของแอปพลิเคชัน) (Install (ติดตั้ง) หรือ Uninstall (ถอนการติดตั้ง)) จากข้อมูล ADLM (Activation Request (คำขอให้เปิดใช้งาน)) หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ล่าสุด (Last Used (ใช้ล่าสุด))
User บัญชีผู้ใช้ NT ที่ดำเนินการตามที่บันทึกไว้ใน Application Event Log (บันทึกเหตุการณ์ของแอปพลิเคชัน) หรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลการสมัครใช้บริการ (Oxygen)
Installation_Date วันที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ตามข้อมูลการติดตั้ง MSI
Windows_Installation_Date วันที่ติดตั้ง Windows
Scan_Successful ใช้เพื่อระบุว่ามีไฟล์ปฏิบัติการของผลิตภัณฑ์อยู่หรือไม่ (Source = Last Used) หรือการสแกนครั้งล่าสุดสำเร็จหรือไม่ (Source = Status)  ถ้า Source = Status และมีค่าเป็น False ให้ใช้คอลัมน์ Query_Status เพื่อระบุข้อผิดพลาดในการสแกนล้มเหลว
Domain ชื่อโดเมนของเครื่องพีซีที่สแกน
Source แหล่งที่มาของข้อมูลที่เก็บรวบรวม
SideCar_ID ตัวระบุเฉพาะสำหรับ Autodesk Genuine
ADLM_Data หมายเลขประจำผลิตภัณฑ์ Autodesk จากข้อมูลการลงทะเบียน
Oxygen_User_Name Autodesk ID ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลการสมัครใช้บริการ
Oxygen_User_ID ตัวระบุเฉพาะที่เชื่อมโยงกับ Autodesk ID (Oxygen_User_Name)
PC_Type จัดประเภทอุปกรณ์ที่สแกนว่าเป็นอุปกรณ์ Physical/Virtual (กายภาพ/เสมือน)
VM_Type
หากอุปกรณ์ที่สแกนเป็นอุปกรณ์เสมือน ให้ระบุแพลตฟอร์มการจำลองเสมือน
Product_Code
ตัวระบุเฉพาะที่ใช้สำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้ MSI แต่ละรุ่นที่เผยแพร่เป็นผลิตภัณฑ์ โดยค่าเหล่านี้จะไม่ซ้ำกันในแต่ละประเภทธุรกิจและปีที่เผยแพร่ เช่น รหัสผลิตภัณฑ์สำหรับ AutoCAD 2023 จะจัดรูปแบบเป็น 001O1
Bundle_Code
ตัวระบุเฉพาะที่ใช้สำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้ MSI แต่ละรุ่นที่เผยแพร่เป็นชุดรวม โดยค่าเหล่านี้จะไม่ซ้ำกันในแต่ละประเภทธุรกิจและปีที่เผยแพร่
Device_ID ตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะของ Autodesk