Autodesk License Management Autodesk Inventory Tool (Thai)Scan Methods (วิธีสแกน)Scheduled Scan - Agentless (การสแกนตามกำหนดเวลา - ไม่ใช้เอเจนต์)

Scheduled Scan - Agentless (การสแกนตามกำหนดเวลา - ไม่ใช้เอเจนต์)

ปุ่ม Schedule (กำหนดเวลา) ที่ทาสก์บาร์บนแท็บ Scan (สแกน) มีไว้สำหรับเพิ่มตัวเลือกในการค้นหาและการสแกนที่ใช้การกำหนดค่าอยู่ไปยัง Scheduler (โปรแกรมกำหนดเวลา)  ปุ่ม Schedule (กำหนดเวลา) จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีการป้อนตัวเลือกการค้นหาและการรับรองความถูกต้องที่ใช้งานได้  

หากต้องการกำหนดค่าและจัดการกำหนดเวลา ให้เลือกแท็บ Scheduler (โปรแกรมกำหนดเวลา) เพื่อเปิดพื้นที่ทำงาน Scheduler ขึ้นมา  

พื้นที่ทำงาน Scheduler

พื้นที่ทำงาน Scheduler สามารถใช้กำหนดค่าและจัดการการสแกนตามกำหนดเวลา  การสแกนตามกำหนดเวลานั้นดำเนินการโดยใช้ Windows Task Scheduler ซึ่งช่วยให้สามารถดำเนินการสแกนได้เมื่อ AIT ไม่ได้ทำงานอยู่ 

ภายในพื้นที่ทำงาน Scheduler ประกอบไปด้วย 5 ส่วน: 

 • ทาสก์บาร์ – มีปุ่มต่างๆ สำหรับสั่งการ 
 • การกำหนดค่างาน – ใช้สำหรับกำหนดเวลาที่จะให้มีการสแกน 
 • ตำแหน่งเอาต์พุต – ใช้สำหรับกำหนดพาธเอาต์พุตสำหรับไฟล์บันทึกและไฟล์ที่ส่งออก 
 • ตารางการสแกน – แสดงรายการสแกนที่เพิ่มไปยัง Scheduler (โปรแกรมกำหนดเวลา)  
 • แถบสถานะ – อยู่ที่ด้านล่าง โดยจะแสดงสถานะของ Scheduler (โปรแกรมกำหนดเวลา) ในปัจจุบัน 

 ข้อมูลต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของพื้นที่ทำงาน Scheduler 

สามารถเพิ่มการสแกนไปยัง Scheduler (โปรแกรมกำหนดเวลา) ได้ที่แท็บ Scan (สแกน) โดยคลิกที่ปุ่ม Schedule (กำหนดเวลา) บนทาสก์บาร์เมื่อกำหนดค่าการสแกนที่ถูกต้องเสร็จสิ้น โดยสามารถดูการสแกนที่เพิ่มเข้ามาได้ที่ตารางในพื้นที่ทำงาน Schedules 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เช่น การเพิ่มหรือลบการสแกนตามกำหนดเวลา การแก้ไขกำหนดเวลาหรือตำแหน่งเอาต์พุต จะต้องคลิกปุ่ม Save (บันทึก) เพื่อบันทึกการกำหนดค่าใหม่  การคลิกปุ่ม Save (บันทึก) บนทาสก์บาร์จะเป็นการเรียกให้มีการใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ โดยข้อมูลประจำตัวนี้คือข้อมูลที่จะใช้กับงานตามกำหนดเวลา โดยค่าเริ่มต้นจะเป็นข้อมูลของผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบอยู่: 

ป้อนข้อมูลประจำตัวที่ถูกต้องแล้วคลิก OK (ตกลง) เพื่อบันทึกการกำหนดค่าและอัปเดตสคริปต์ที่สร้าง รวมถึงงานใน Windows Task Scheduler  

งานตามกำหนดเวลาจะปรากฏอยู่ใน Windows Task Scheduler โดยมีชื่อว่า Autodesk_AIT: 

การกำหนดค่างาน

สามารถใช้ส่วนการกำหนดค่างานเพื่อกำหนดวันที่จะให้มีการสแกน เวลาที่เริ่ม และจำนวนครั้งที่สแกนซ้ำในวันนั้น 

(ค่าเริ่มต้นคือสแกนในวันธรรมดา โดยเริ่มเวลา 10 นาฬิกา และสแกนซ้ำทุก 5 ชั่วโมง โดยใช้เวลา 6 ชั่วโมง  ผลที่ได้คือ จะมีการสแกนเวลา 10 และ 15 นาฬิกาในวันจันทร์ถึงศุกร์)

Expires on (สิ้นสุดวันที่) คือวันที่งานตามกำหนดเวลาจะถูกปิดลง ซึ่งทำให้สามารถกำหนดวันที่สิ้นสุดสำหรับกำหนดการดังกล่าวได้

สามารถใช้ปุ่ม Default (ค่าเริ่มต้น) ที่ทาสก์บาร์เพื่อรีเซ็ตกำหนดเวลาเป็นค่าเริ่มต้น ส่วนปุ่ม Revert (คืนค่า) จะยกเลิกการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ไม่ได้บันทึกไว้

หากต้องการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่างาน จะต้องใช้ปุ่ม Save (บันทึก)

ตำแหน่งเอาต์พุต

สามารถใช้ตำแหน่งเอาต์พุตเพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่จะบันทึกไฟล์บันทึกและไฟล์ที่ส่งออก  โดยค่าเริ่มต้นจะเป็นโฟลเดอร์ที่มี DataStore อยู่ แต่สามารถเปลี่ยนได้โดยการป้อนพาธโดยตรงหรือคลิกที่ไอคอนโฟลเดอร์แล้วเลือกโฟลเดอร์

เมื่อทำเครื่องหมายในช่องตัวเลือก "Export after scan is complete" (ส่งออกหลังการสแกนเสร็จสิ้น) จะส่งผลให้มีการดำเนินการส่งออกเต็มรูปแบบหลังการสแกนตามกำหนดเวลาเสร็จสิ้น

หากต้องการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเอาต์พุต จะต้องใช้ปุ่ม Save (บันทึก)

ตารางการสแกน

ตารางการสแกนซึ่งอยู่กลางพื้นที่ทำงาน Scheduler แสดงการสแกนทั้งหมดที่เพิ่มเข้ามายังกำหนดเวลาในปัจจุบัน แสดงสถานะการเปิดปิดใช้งาน วิธีการค้นหา ค่าในการค้นหา และข้อมูลประจำตัวที่ใช้

หากจำเป็นต้องปิดการสแกนเป็นการชั่วคราว สามารถเลิกทำเครื่องหมายในช่อง "Enabled" (เปิดใช้งาน) ของการสแกนนั้นได้  ไม่มีวิธีแก้ไขการสแกนโดยตรง แต่หากจำเป็นต้องแก้ไข ให้เลือกการสแกนแล้วคลิกที่ปุ่ม Remove Scan (ลบการสแกน) ที่ทาสก์บาร์เพื่อลบออก แล้วเพิ่มการสแกนนั้นอีกครั้งในพื้นที่ทำงาน Scan

หากต้องการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเอาต์พุต จะต้องใช้ปุ่ม Save (บันทึก)

แถบเครื่องมือ

แถบเครื่องมือประกอบด้วยปุ่มคำสั่งซึ่งสามารถใช้สั่งการบางอย่างได้

 • Save (บันทึก) – การดำเนินการนี้จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงและอัปเดต Windows Scheduled Task (งานตามกำหนดเวลาใน Windows) จากนั้นจะมีการร้องขอข้อมูลประจำตัวที่ต้องการให้ใช้ในการเรียกใช้งานดังกล่าว
 • Revert (คืนค่า) – การดำเนินการนี้จะยกเลิกการแก้ไขใดๆ ที่ได้ทำไปตั้งแต่ Save (บันทึก) ครั้งล่าสุด เปิดใช้งานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้บันทึก
 • Default (ค่าเริ่มต้น) – การดำเนินการนี้จะรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น
 • Remove Scan (ลบการสแกน) – การดำเนินการนี้จะลบการสแกนที่เลือกออกจากตาราง
 • Run (เรียกใช้) – การดำเนินการนี้จะเริ่มด้วย Windows Scheduled Task (งานตามกำหนดเวลาใน Windows) เปิดใช้งานเมื่อไม่ได้เรียกใช้การสแกนอยู่
 • Stop (หยุด) – การดำเนินการนี้จะหยุด Windows Scheduled Task (งานตามกำหนดเวลาใน Windows) ที่ทำงานอยู่ เปิดใช้งานเมื่อเรียกใช้การสแกนอยู่
 • Delete Task (ลบงาน) – การดำเนินการนี้จะลบงานตามกำหนดเวลาออกจาก Windows Task Scheduler  หากคลิกที่ Save (บันทึก) ระบบจะสร้างงานขึ้นมาใหม่ เปิดใช้งานเมื่อมีการสร้างงาน

แถบสถานะ

แถบสถานะแสดงสถานะในปัจจุบันของงานตามกำหนดเวลา

ข้อความขนาดใหญ่ทางด้านซ้ายแสดงสถานะหลัก ส่วนค่าอื่นๆ จะบอกรายละเอียดเวลาที่เรียกใช้การสแกนครั้งล่าสุด ความสำเร็จในการสแกนครั้งล่าสุด และเวลาที่กำหนดให้สแกนครั้งถัดไป